Drie tips om je leven te redden als alles in mekaar lijkt te storten


Het voorbije WE had ik de preekbeurt in de Krijtberg (jezuïetenkerk van Amsterdam). Hieronder vindt u mijn homilie.
Vierde zondag van de Advent:  Jesaja 7,10-14     Romeinen 1,1-7          Matteüs 1,18-24

Een aantal jaren geleden verbleef ik een tijd in Arica, een arme woestijnstad in het Noorden van Chili.  Ik werkte er in de jezuïetenparochie. Een bloeiende gemeenschap, met mensen van alle generaties.  Na verloop van tijd merkte ik iets eigenaardigs op. Alle sacramenten worden daar overvloedig gevraagd en toegediend. Op één sacrament na: het huwelijk. Er wordt daar gewoon nauwelijks gehuwd. Vele moeders zijn alleenstaand.  De vaders lijken er te vliegen van het ene nest naar het andere, maar blijven niet. Idealisme en goede wil genoeg. Maar de destructieve gevolgen van de  structurele armoede zijn  problematisch, ook voor het vader en moeder zijn.

Het verhaal dat we zonet hoorden bij Matteüs gaat ook over ouderschap, in moeilijke omstandigheden. Wat hij vertelt, is indrukwekkend.  Als we dit verhaal lezen, ook met onze kritische, postmoderne gelovige ogen en hart,  dan kunnen we meer dan één puntje zuigen aan de houding van Jozef. Als vaders en moeders. Maar ook gewoon als mensen die op zoek zijn naar het goede leven.

De Evangelies zijn discreet over Jozef.  Matteüs verstrekt ons nog het meest info over de persoon van de voedstervader van Jezus. De situatie waarin Jozef belandt is menselijk gezien problematisch. Hij stelt vast dat zijn verloofde, met wie hij overigens niet samenwoont,  zwanger is buiten hem om. Hoe moet je hiermee omgaan.

 Ik zou drie bedenkingen willen formuleren over de wijze waarop Jozef hiermee omgaat die ons mogelijks ook kunnen inspireren.

1.      Jozef is een biddend man

Matteüs vertelt ons dat er aan Jozef, terwijl hij de toestand overweegt, een engel verschijnt, ttz een boodschapper van God.  Met andere woorden, Jozef , hoe urgent de situatie ook is, gaat niet meteen over tot crisismanagement.  Hij neemt geen beslissingen half over kop. Hij neemt de tijd om te bidden. Jozef gaat de stilte in om te luisteren, om de zaak voor te leggen aan God zelf. Jozef is een biddend man.  Het is maar als je regelmatig bidt dat je, ook in tijd van crisis, ttz als je er dubbel en dik nood aan hebt, je oor bij God te luisteren kan leggen, en van Hem kan horen waartoe Hij je uitnodigt om te komen tot meer volheid van leven. Ook als het moelijk gaat.

2.      Jozef is een onderscheidend man

Het eerste wat de engel Jozef zegt is om niet bang te zijn en om zich niet te laten leiden door angst. Dat terwijl datgene wat die angst hem influistert de logica en de redelijkheid zelf lijken te zijn. De engel vraagt Jozef gewoon om open en vrij te luisteren naar wat God hem voorstelt te doen. Angst is geen affect dat ingegeven wordt door God. Daarom is wat de angst ingeeft doorgaans niet betrouwbaar. 

Door zich aldus biddend toe te vertrouwen aan God, eerder dan aan de angst, komt Jozef erachter wat hem gevraagd wordt.  Welnu, Gods verlangen blijkt gewoon tegengesteld zijn aan wat de angst hem suggereerde. God vraagt hem inderdaad om  zijn relatie met Maria niet te verbreken. Wel om haar in huis op te nemen en om dus de voedstervader te worden van Jezus. 

Het feit dat Jozef een biddend man is maakt mogelijk dat hij onderscheidend in het leven staat. Het stelt hem in staat om in zijn hart het onderscheid maken tussen de stem van God en de stem van de verleider.

3.      Jozef is een nederig man

“Niet mijn wil, maar uw wil”, zal Jezus ruim 33 jaar later zeggen. Dit is ook de houding van Jozef Hij gaat zijn eigen spontane verlangen  ondergeschikt maken aan Gods stem.  Jozef is een nederig man. Hij plaatst God centraal. Niet zijn eergevoel. Niet zijn verlangen om erkend te worden, zelfs niet in  de intimiteit van de seksualiteit en het biologische vaderschap. Hoe menselijk dit ook zou zijn. Maria had kort daarvoor reeds gezegd “mij geschiede naar uw woord”.  Het is de gezamelijke nederigheid van Jozef en Maria, twee eenvoudige maar grootse mensen, die God toelaat om zijn diepste verlangen te realiseren.


God komt naar ons toe. Naar u, naar mij. Nu, vandaag.  Horen, zien, voelen wij Hem komen? Bidden wij voldoende om onze fijngevoeligheid voor zijn Geest te scherpen ? Durven wij onderscheidend met Hem het gesprek aan te gaan? Zijn wij voldoende nederig om “ge-hoor-zaam” te zijn en om ons steentje bij te dragen tot zijn Rijk van leven en vreugde? Als vader, als moeder, als mens van goede wil.

Reacties

Anoniem zei…
In deze tekst vind ik parel na parel. Dank je wel hoor!
Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin S.J., voor Wijsheid en Inspiratie met ons delen.
Anoniem zei…
Je bent een Jezuïet naar mijn hart!
Ik zal toch eens naar je overste moeten schrijven, en zorgen dat je terug komt naar België ;)
Tinus
Anoniem zei…
Schitterend!! Hartelijk dank...


Déanna Leenaers zei…
Het kon niet diepzinniger geformuleerd worden Pater Nikolaas Sintobin s.j.Hartelijk dank!
Dank om de uitnodiging om nog meer en meer in gesprek te gaan met de Heer Jezus...Gehoor geven , altijd een antwoord van Hem verwachtend...

Anoniem zei…
Wij zijn de overste dankbaar dat u Amsterdam een tijdje als woonplaats hebt gekregen! Gisteren in de kerk onder de indruk van de preek en huisgenoten vandaag kunnen laten meegenieten. Hartelijk dank en alvast een zalig kerstfeest toegewenst.
Anoniem zei…
ik ben echt verwonderd hoe de maagdelijkheid van Maria en Jozef hier uitgelegd worden, het gaat toch om maagdelijkheid als bijzondere geboorte , ik zie Jozef en Maria als heel tedere minnende mensen, de bijbel is toch geen historisch of biologisch boek , het gaat toch hoe men dit grote gebeuren achteraf opgeschreven heeft, men kan en mag het verschillend bekijken, maar hun open biddende houding gaf God de kans er voor Zijn zoon te zijn in deze minnende mensen.,God gaf het diepste vertrouwen aan Maria en Jozef om er ten volle te zijn voor Zijn Zoon , ook nu geef God dit diepste vertrouwen aan elke biologische vader en moeder , aan elke pleeg ouder , elke adoptieouder ....het Kerstverhaal is onuitputtelijk ....niemand kan het volledig bevatten..diepe eerbied voor elkaar , hoe elk het mag ervaren , zonder er een dogmatisch punt van te maken, het zij ons gegeven in diep respect hoe elk het KERSTVERHAAL ervaart...zo draagt elk zijn steentje bij in een mysterie tussen God en mens ,tot Zijn rijk van vreugde en leven. Dat je God mag vinden bij de kribbe....Mariette
Beste Mariette, De Bijbel is geen boek waarin biologische analyses worden ten beste gegeven. Het is wel een historisch boek. Dat is zelf een van de basiskenmerken van de Bijbel. Dat wil niet zeggen dat alles letterlijk moet geïnterpreteerd worden. Wel dat het gaat over ervaringen die op de een of de andere manier in de mensengeschiedenis hebben plaatsgevonden. Zalige Kerst!
Anoniem zei…
Dank voor de reply, , historische geloofservaringen van mensen , niet alles letterlijk te interpreterende historie , geloofservaringen van mensen die ons zijn voorgegaan in ons biddend , zoekend en worstelend geloof, ik heb altijd Jozef bewonderd om zijn gelovig vertrouwen , mysterie hoeft niet altijd ingevuld te worden, mag ik het zo verwoorden , zo als God het ingevuld heeft is het goed , hoe Hij het ingevuld heeft is mysterie ... God is klein geworden, omdat we kwetsbaar mogen zijn bij de kribbe, Hij is als een misdadiger gestorven , omdat de grootste misdadiger zich bij het kruis thuis zou voelen , ik voel me in de bitterheid voor kerk thuis bij de kribbe, Hij aanvaard onze bitterheid , misschiens neem Hij ze ooit van me weg , God redt , dit is het grootste mysterie , door alle bitterheid heen, redt God in het diepste van ons hart door alle gemoed en gevoelens heen ,daarom heb ik dat ook nooit begrepen van die gevoelens van onderscheiding bij Ignatius. Het hoef ook niet...een Zalige Kerst en het allerbeste met het uw blog , Mariette
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Bijbel teksten en voor uitleg. Ook Hartelijk Dank U voor alle teksten van Bijbel op "Gewijde Ruimte" met Uw/Uwe vertaling.
In Nederland, in jaar 2008, in Den Haag, is Symposium geweest met titel: " De esoterische achtergrond van de grote religies". Citeer klein deel tekst: titel artikel: "Universele symboliek"... ".....Elke religie: esoterische en exoterische kant".
"......Leraren in de verschillende religies in hun onderwijs een onderscheid maakten tussen de grote groep belangstellenden en de kleine kring van directe leerlingen. Dat bepaalde ook het verschil tussen de exoterische - de uiterlijke, de openbare - en de esoterische - de innerlijke, de verborgen - kant van de religie. De exoterische kant is bestemt voor de grote groep die nog niet de kwaliteiten heeft ontwikkeld om de verfijndere waarheden te doorgronden. Deze exoterische kant bedient zich van mythen, sprookjes, legenden en rituelen om bepaalde waarheden op een begrijpelijke wijze mee te delen. Op zich is deze niet onwaar, maar de waarheid is versluierd".
einde citeren.
Ook citeer hier deel tekst van andere artikel, op deze Symposium, titel: "De stamboom van alle religies"......."In het Christendom is tussen de tweede en vierde eeuw veel aangepast. Het principe van reïncarnatie is bijvoorbeeld helemaal geschrapt".........."...Pythagoras en Jezus waren ingewijden in de Egyptische mystiek en hun leringen werden deel van het Christendom"..........."
Lucas 17:21 " Het koninkrijk Gods is in U" .. plaatst..het goddelijke IN de mens ".
mijn redeneren: Het is inspirerend dat Ignatius van Loyola een moderne, sprankelende spiritualiteit heeft toen begrepen en goed in woorden vertaald en door Orde van Jezuïeten is voortbestaan.

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden

Verzet je tegen het uitdoven van het licht