Posts

Posts uit januari, 2021 weergeven

Gebed voor de inhuldiging van Joe Biden, in Nederlandse vertaling

Afbeelding
  Kort voordat Joe Biden werd beëdigd als 46e president van de Verenigde Staten, sprak jezuïet Leo O'Donovan sj,  een oude vriend en mentor van president Biden, dit gebed uit. Genadige en barmhartige God, in deze gezegende tijd komen we voor u in nood, ja op onze knieën. Maar we komen nog meer met hoop, en met onze ogen opnieuw gericht op het perspectief van een sterkere eenheid in ons land - een eenheid van al onze burgers om het algemeen welzijn te bevorderen en de zegeningen van de vrijheid voor onszelf en ons nageslacht veilig te stellen. Wij zijn een volk van vele rassen, geloofsovertuigingen en kleuren, nationale achtergronden, culturen en stijlen, nu veel talrijker en in een land dat veel uitgestrekter is dan toen Aartsbisschop John Carroll zijn gebed voor de inhuldiging van George Washington schreef 232 jaar geleden. Aartsbisschop Carroll bad dat U, o Schepper van Alles, de president van deze Verenigde Staten zou bijstaan met uw Geest van 'heilige raad en standv

Barmhartigheid, wat is dat eigenlijk?

Afbeelding
Barmhartigheid blijkt in mijn gebed een steeds weerkerend thema te zijn. Maar wat is barmhartigheid eigenlijk? Wat betekent het als wij zeggen dat God barmhartig is? Hoe word ik opgeroepen barmhartig te zijn? Ik denk dat er twee woorden zijn die Gods barmhartigheid omschrijven: vergevensgezindheid en omvormng. Vergevensgezindheid: God is een vergevende God. Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk, en dit is de diepste reden waarom we vergiffenis krijgen. Wat wij ook gedaan hebben of hoelang wij ook op een fout spoor zaten, God zal ons altijd opnieuw met liefdevolle, open armen verwelkomen. Als wij spijt hebben over onze zonden en onze zondigheid erkennen, dan komen wij telkens weer bij God terecht. En zodoende werken wij eigenlijk aan een beslissing om een radicale omkeer in ons doen en laten mogelijk te maken. Omvorming: Gods vergevensgezindheid en liefde voor ons zijn er niet alleen maar om ons een warm en geruststellend gevoel en een blanco blad te bezorgen. God nodigt on

Ondeugende bejaarden

Afbeelding
Doen wat niet mag. Ravotten. Kwajongensstreken. Mekaar opjutten. Lekker samen.. Het hoort niet.   Het mag niet. Je weet het maar al te best. Zo plezant … Ook oudere mensen zijn mensen, gewone mensen. Gelukkig maar.

Waarom stervende jezuïeten (toch) geen schrik hoeven te hebben voor Ignatius van Loyola

Afbeelding
Graag deel ik met u onderstaande mijmering van  Brian Grogan sj. Een oudere jezuïet op zijn sterfbed voelde zich heel ongerust en angstig. Zijn vrienden trachtten hem gerust te stellen en hem ervan te overtuigen dat God een God is van barmhartigheid en van vergeving. Niets hielp. Tenslotte  fluisterde hij: “Van God heb ik geen schrik, maar van Ignatius.” Voor het Tweede Vaticaans Concilie werd Ignatius dikwijls karikaturaal voorgesteld als een harde militair die de nadruk op regels legde en van zijn volgelingen blinde gehoorzaamheid eiste. Maar nieuw onderzoek laat hem kennen als een heel beminnelijk man. Vóór zijn bekering, een jaar of dertig oud, hield hij erg van zijn feodale heer, maar ook van een geheimzinnige, belangrijke dame. Over haar kon hij eindeloos dagdromen. Toen hij de Christus van het Nieuwe Testament leerde kennen, werd hij opnieuw verliefd. Die liefde veranderde de vijfendertig levensjaren die hem nog restten. Hij werd ook verliefd op het hele volk Gods,

Waar verblinde zelfliefde toe leidt

Afbeelding
"Het euvel van ijdelheid en verwaandheid komt voor uit onwetendheid en verblinde zelfliefde." Ignatius van Loyola

Zijn sommige mensen veroordeeld tot middelmatigheid? (7/7)

Afbeelding
Minicursus ignatiaanse spiritualiteit in zeven deeltjes (7/7) Een gevoelig punt in de ignatiaanse traditie, ten slotte, is wat soms de uitmuntendheid wordt genoemd. Dat aspect wordt tot op vandaag vaak verkeerd begrepen. Waar gaat het over? Het gaat niet over competitie of over beter zijn dan een ander. Het raakt wel aan het al vermelde optimisme van Ignatius: iedere mens is geroepen om een leven lang te groeien. Het woord uitmuntendheid komt niet voor in de basisteksten van Ignatius. Er is wel een ander woord dat Ignatius vaak gebruikt, zowel in   zijn Geestelijke Oefeningen als in de door hem geschreven Constituties: magis (Latijn voor ‘meer’). Drie dimensies kunnen we hierbij onderscheiden: Het ignatiaanse magis is strikt persoonlijk. Iedere mens is op een unieke wijze geroepen om invulling te geven aan de uitmuntendheid in de concrete werkelijkheid van zijn leven, of het nu is op relationeel, artistiek, intellectueel of religieus gebied. Niemand is ver

Paus Franciscus getuigt over zijn persoonlijke ervaring van twijfel

Afbeelding
Paus Franciscus getuigt over zijn persoonlijke ervaring van twijfel "Wie van ons, van ons allen, heeft zich niet ooit onveilig of verloren gevoeld, of twijfel ervaren op het pad van het geloof? We hebben dit allemaal meegemaakt. Ik ook. Dit maakt deel uit van het pad van het geloof, van ons levenspad. We hoeven hier dan ook niet verwonderd om te zijn. We zijn nu eenmaal menselijke wezens, gekenmerkt door kwetsbaarheid en beperkingen. We zijn allen kwetsbaar , we hebben allemaal beperkingen. Je hoeft dus niet bang te zijn. We worden er met zijn allen mee geconfronteerd. Ook in die moeilijke ogenblikken is het belangrijk om te vertrouwen op de hulp van God, doorheen vertrouwvol gebed en, tegelijkertijd, is het belangrijk de moed op te brengen en de nederigheid om onszelf toe te vertrouwen aan anderen en om hulp te vragen. Om te vragen om een hand."

God vinden in alle dingen: hoe doe je dat? (6/7)

Afbeelding
Minicursus ignatiaanse spiritualiteit in zeven deeltjes (6/7) De Geestelijke Oefeningen leren om langdurig het leven van Jezus te contempleren en gevoelig te worden voor de unieke wijze waarop Hij een mens uitnodigt tot zijn navolging. Maar ook om te doen aan levensgebed: bidden met de eigen levenservaring. Ook en vooral in de banaliteit van het gewone leven wordt het hart van de mens geraakt. Hoe profaan de omstandigheden ook mogen zijn, diepe vreugde in het hart verwijst altijd naar een grotere nabijheid van God.  God is niet alleen te vinden op zondagmorgen in de eucharistieviering. Hij kan worden gevonden en gediend in alle dingen. De regelmatige terugblik op het gewone leven maakt opmerkzaam voor de vreugde, die vaak subtiel en bijna onopgemerkt de dag kruidt en die teken is van Gods aanwezigheid. De eerste jezuïeten omschreven dit als contemplatief in de actie:   je bewustzijn zo aanscherpen dat je Gods aanwezigheid kunt onderscheiden in het gewone dagelijkse leven.

Over een beeldschone vrouw met een bittere nasmaak

Afbeelding
De verleider kan er zoet en zacht en mooi uitzien. Verleidelijk, met andere woorden. Uiteindelijk herken je hem/haar aan de staart, en dus aan de nasmaak.  Die is bitter …

Over de beste wijze waarop je God kan eren (5/7)

Afbeelding
Minicursus ignatiaanse spiritualiteit in zeven deeltjes (5/7) Dit ignatiaanse antropologische model verklaart het optimisme van de mensvisie van Ignatius. In de slotmeditatie van de Geestelijke Oefeningen schrijft hij dat God in de mens woont en de mens tot zijn tempel maakt. God is rechtstreeks aanwezig in elke mens, meer in het bijzonder in het diepste en authentieke verlangen van de mens. Elke mens heeft daarom goddelijke waardigheid. De mens, hoe beperkt en kwetsbaar ook, is het waard dat je hem vertrouwt en in hem durft te geloven. In de ignatiaanse traditie wordt Ignatius dan ook niet naar voren geschoven als na te volgen model. Ignatius wilde zelf ook niet dat zijn volgelingen naar hem zouden worden genoemd. Ignatius moedigt mensen gewoon aan om zichzelf te worden. Dat is de beste wijze om God te eren.

Ignatius van Loyola legt uit hoe je kan onthaasten

Afbeelding
De Heilige Ignatius van Loyola heeft ons niet alleen de schat van de Geestelijke Oefeningen nagelaten, maar ook een groot aantal brieven, die van hem één van de meest veelzijdige schrijvers van zijn tijd maken. Hierbij een brief daterend uit 1555, die voor ons door inhoud verbazend hedendaags is. Hij snijdt een onderwerp aan dat één van de grootste zorgen verwoordt van de moderne mens: het omgaan met datgene wat men moet doen…  Hoe omgaan met de talrijke verplichtingen  die mijn werk, mijn engagementen, mijn familie, mijn gemeenschap, de wereld … mij opleggen? 17/11/1555 Het lijkt me dat u zou moeten proberen om rustig te doen wat u kan.  Maak u niet ongerust over van alles en nog wat, maar laat wat u uit uzelf niet kan volbrengen over aan de goddelijke Voorzienigheid. God houdt van onze redelijke zorg en bekommernis om de taken die we uit plichtsbesef op ons nemen tot een goed einde te brengen. Hij houdt echter niet van angst en gemoedsonrust. De Heer wil dat we voor onze be

Helpt verstand om een betere christen te zijn? (4/7)

Afbeelding
Minicursus ignatiaanse spiritualiteit in zeven deeltjes (4/7) Het is genoegzaam bekend dat in de ignatiaanse traditie ook het intellect belangrijk is. Het is het vermogen bij uitstek om de info die je krijgt in je hart te lezen en er besluiten uit te trekken. Een goed gevormd verstand is nodig om ook in complexe aangelegenheden zuiver te kunnen onderscheiden. Toch komt, in   het bijzonder inzake onderscheiding, de ratio pas op de tweede plaats, na het hart.   Het intellect heeft iets onpersoonlijk. Het is een objectief gegeven, gelijk voor elk. Gods verlangen voor de mens is dan ook niet in de eerste plaats te achterhalen via rationele deductie. Wel door, geholpen door het verstand, onderscheidend te luisteren naar de bewegingen in het hart.   De wil, ten slotte, is het vermogen dat toelaat om wat je met je verstand in je hart onderscheiden hebt als Gods verlangen, door middel van grote en kleine keuzes effectief in je concrete leven in te passen. Wil en verlangen sluite

Was de doop van Jezus een vergissing? - Preek van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
  Hier vind je mijn preek voor het feest van de doop van de Heer. Jes. 55, 1-11         Joh. 5, 1-9           Mc. 1, 7-11   Paus Franciscus blijft verrassen. Onlangs vernamen we dat hij naar Irak wil reizen, een van de meest onveilige plaatsen ter wereld. Hij wil daar de christenen een hart onder de riem steken en bijdragen tot de nationale verzoening. We weten ook dat Franciscus één vrijdag per maand op bezoek gaat bij gewezen prostituées, drugsverslaafden, gevangenen of zieken. Op zijn verjaardag houdt hij ervan samen met daklozen te eten, en zo voort. Sommigen vinden dat Franciscus hierbij overdrijft. Is dat zo? De evangelielezing van vandaag leert ons daar iets over.  We hoorden het verhaal van de doop van Jezus. Niets bijzonders, kan je spontaan denken. Alle christenen zijn gedoopt. Jezus dus ook. Toch is er een probleem. Het christelijk doopsel is immers pas ontstaan ná de dood en de verrijzenis van Jezus. Het christelijk doopsel gaat over de opname in de Kerk. Het opent op

Hoe kan je erachter komen wat God verlangt voor jou (3/7)

Afbeelding
Minicursus ignatiaanse spiritualiteit in zeven deeltjes (3/7) Onder de praxis van de ignatiaanse onderscheiding ligt een precieze mensvisie verborgen met een welbepaalde verhouding tussen hart, verstand en wil. Het hart komt in de eerste plaats. God spreekt op unieke wijze tot elke mens in zijn diepere affectieve beleving. Ervaring van vreugde, rust, energie, vertrouwen … wijzen op een manier van in het leven staan die in de richting gaat van wat God van je verlangt. Zeker als die levengevende affectieve ervaring blijft duren na de gebeurtenis die er aanleiding toe gegeven heeft. Het is goed om voort te gaan in die richting. Droefheid, kwaadheid , ergernis, leegte … zijn veeleer een aanwijzing dat je je bevindt op een doodlopend spoor. Het is verkieslijk een andere richting in te slaan. Wil het hart in die mate een betrouwbare vindplaats zijn van Gods verlangen voor de mens, dan moet dat hart evenwel doorlopend worden geijkt en gevoed. Voor Ignatius was de evidente voedingsb

Verschil en gelijkenis tussen Jezus en de duivel

Afbeelding
“Schaam jij je niet? Elke keer opnieuw lieg jij.” Een vader valt uit tegen zijn puberzoon. Op heterdaad betrapt, krimpt de jongen ineen. Een stemmetje in hem fluistert: ‘Papa spreekt de waarheid. Ik ben echt een leugenaar. Ik zal hier nooit van af raken.’   Paulus schrijft dat ‘ de liefde haar vreugde vindt in de waarheid’. Inderdaad, Jezus spreekt de waarheid. Dat doet de duivel echter ook. Hij is er een meester in de fouten van de mens aan de kaak te stellen. Hij doet dit om te kleineren en te beschadigen. Voor we het weten, laten we ons door hem op sleeptouw nemen. Woede-uitvallen, zoals van deze vader, zijn perfecte valstrikken waarlangs de duivel mensen weet te vangen. Ook Jezus confronteert ons soms met aspecten van de waarheid die moeilijk zijn om horen. Het grote verschil is dat Jezus dit doet om ons te doen helen en groeien. Hij laat zich leiden door liefde. Het feit dat we weten en voelen dat Jezus naar ons toekomt vanuit liefde, maakt het mogelijk Zijn waarheid te ontvange

Een spiritualiteit van het onbekende (2/7)

Afbeelding
Minicursus ignatiaanse spiritualiteit in zeven deeltjes (2/7) Tussen het begin van de bekeringsdynamiek van Ignatius en de stichting van de Sociëteit van Jezus ligt twintig jaar. Tussen zijn 30 en zijn 50 – en ook daarna, tot aan zijn dood – is Ignatius een zoekende pelgrim gebleven, die duurzaam bereid was te leven in onzekerheid. Zijn vertrouwen in Gods voorzienende liefde was zo groot dat hij het menselijke verlangen naar zekerheid los kon laten en dankbaar aanvaardde dat Gods droom voor hem en zijn gezellen zich maar stapje voor stapje ontplooide. Onderscheidend in het leven staan vraagt een voortdurende bereidheid tot luisteren naar de tekenen van de tijd, veeleer dan te vlot toe te geven aan de angst die influistert alles van te voren vast te leggen. Onderscheidend in het leven staan betekent dat je niet van te voren weet waar je gaat uitkomen. In de beste christelijke traditie ontdekt Ignatius dat echte vrijheid bestaat in het je steeds meer toevertrouwen aan Gods p

Vier tips van paus Franciscus over hoe Jezus in je leven binnen te laten

Afbeelding
Laat de verrezen Jezus binnen in je leven – verwelkom Hem als een vriend, met vertrouwen: Hij is leven.  Als je Hem tot nog toe op een afstand hebt gehouden, zet nu een stap naar voren. Hij zal je met open armen ontvangen.  Als je onverschillig was, neem een risico; je zal niet ontgoocheld worden.  Als Hem volgen moeilijk lijkt te zijn, wees niet bang. Vertrouw Hem, wees zeker dat Hij dichtbij jou is, met jou is en Hij zal je de vrede schenken waarnaar je uitkeek en de kracht te leven zoals Hij dat van jou verlangde. Franciscus

God vinden in je eigen ervaring (minicursus ignatiaanse spiritualiteit: 1/7)

Afbeelding
Minicursus ignatiaanse spiritualiteit in zeven deeltjes (1/7) Het aanbod van Ignatius is eigenlijk een voortdurende zoektocht. Hij biedt geen leer aan, geen geheel van voorschriften en regels die je een duidelijk antwoord bieden op de vragen waarmee het leven je confronteert. Voor de ruimere ignatiaanse spiritualiteit geldt hetzelfde als voor de Geestelijke Oefeningen van Ignatius, die aan de grondslag liggen van deze evangelische levensdynamiek: het is een uitnodiging om aan de slag te gaan met de eigen ervaring; om God te vinden in de banaliteit van   het gewone, dagelijkse leven. Dit alles gebruikmakend van de onderscheiding van de geesten: een biddende terugblik op de sporen die Gods aan- of afwezigheid achterlaat in de diepere affectieve lagen van de mens. Nikolaas Sintobin sj

Drie Koningen, op bezoek in Rusland ...

Afbeelding
Op het feest van de Drie Koningen,  deel 2 van de prachtige Russische tekenfilm over de kindheidsevangelies.

Dit geldt voor dieren. Maar ook voor mensen.

Afbeelding
Wij willen er bij horen. Samen zijn, met de anderen. Vaak ook zoals de anderen. Dat geldt voor de meeste dieren. Ook voor de meeste mensen.

Vier tips van Ignatius van Loyola over leven met het coronavirus

Afbeelding
Onderstaande tips van Ignatius van Loyola werden in het voorjaar, tijdens de eerste opstoot van corona, op mysterieuze wijze ontvangen door Nikolaas Sintobin sj. Vandaag, 1 januari 2021 dienen ze perfect als nieuwjaarswens van deze uitzonderlijke man. Hemel 14 maart 2020, aardse tijd Dierbare mensen op aarde, Ik zie dat jullie het moeilijk hebben een juiste houding te vinden ten aanzien van het coronavirus. Dat is niet vreemd. De voorbije tientallen jaren heeft de wetenschap zo’n vooruitgang geboekt, dat jullie zijn gaan geloven dat binnen de kortste keren voor elk probleem een oplossing kan worden bedacht. Nu wordt wereldwijd duidelijk dat dit een illusie is. Voor velen onder jullie is dit behoorlijk verwarrend. Zelf heb ik ruim dertig jaar gekampt met chronische ziekte. Als algemene overste van de snel groeiende jezuïetenorde werd ik vijftien jaar lang dag in dag uit geconfronteerd met alle mogelijke en onmogelijke problemen. Ik wil jullie graag vier tips geven om de