Posts

Wat de advent ons leer over de kern van ieder gebed

Afbeelding
De ware kern van ieder gebed is erkennen dat God met ons is. Dit is ook de betekenis van een van Gods namen. Het is een naam die we in de adventstijd telkens weer horen: Emmanuel. De Heer zij met Maria. De Heer is met ons.

Hoeveel moeite kost het ons om te midden van de drukke voorbereidingstijd even te pauzeren? Hoeveel inspanningen vraagt het van ons om te midden van de koopjes, de decoraties, de familiebijeenkomsten en de feestjes even stil te staan? Het bezoek van de engel en de wonderbaarlijke ontvangenis verstoorden het leven van Maria op dramatische wijze. Hoe hoor ik vandaag doorheen de boodschap van de engel, de stille en zachte stem van God (1 Ko. 19.12)? Wat verlangt God in mij te verwekken? Hoe wil God mijn lichaam gebruiken om de levende Christus mens te laten worden?
Tijdens onze tocht door de Advents- en Kersttijd kunnen we Maria’s voorspraak vragen. We proberen te kijken naar haar als voorbeeld. We zien hoe zij de alomtegenwoordige schaduw van Gods Geest heeft ontvange…

Ben je klaar voor Kerstmis?

Afbeelding
“Klaar voor Kerstmis?” vroeg mij de man die ik iedere dag in het station ontmoet. 
Ik dacht aan de lange lijst geschenkjes die ik nog moest kopen en aan mijn overladen agenda, vol met feestdagactiviteiten en afgesproken party ‘s, en ik schudde mijn hoofd. “Eigenlijk niet”, zei ik, en wij lachten. Wij begrepen elkaar.
In de trein schakelde ik mijn Ipod uit. Ik wou wat dieper over die vraag nadenken: “Ben ik klaar voor Kerstmis?” Dit keer dacht ik aan de echte betekenis van deze feestdag – Gods Zoon die naar de aarde komt, zijn verblijftussen ons neemt om ons de weg naar nieuw en eeuwig leven te wijzen. Opnieuw schudde ik mijn hoofd en mompelde tegen mezelf: “Eigenlijk niet.”
En toen beloofde ik dat ik van iedere geboden gelegenheid gebruik zou maken om mijn hart op de komst van het Christuskind in de wereld voor te bereiden – de wereld waarin jij en ik leven. En ik ontdekte dat, als we weten waarop we ons voorbereiden, dan alles wat we op onze weg naar Kerstmis meemaken ons kan klaarmake…

Over hard zijn voor zwakke mensen

Afbeelding
Wees niet hard tegen wie zwak is. Anders  dreig je meer kwaad te doen  en wanhoop te veroorzaken dan dat een bittere berisping goed zou kunnen doen. 


Ignatius

Als liefde je uitdaagt om je buiten je comfortzone te wagen

Afbeelding
Op kindvriendelijke wijze stelt deze tekenfilm een indringende vraag. Om iemand lief te hebben volstaan goede bedoelingen niet. Evenmin doen zoals je altijd al gedaan hebt met anderen. Soms vraagt het om je comfortzone te verlaten, om je anders op te stellen dan anders en om creatief te zijn.

Heeft God een bijzondere smaak?

Afbeelding

Wat is nu typisch voor jezuïeten? (2/5)

Afbeelding
Er zijn vele pogingen gedaan om een samenvatting te maken van  de karakteristieken van de Sociëteit van Jezus. Onderstaande lijst van 10 punten, uit de pen van wijlen kardinaal Avery Dulles sj (1918-2008), kan beschouwd worden als een samenvatting van wat meer specifiek is voor de geest van de heilige Ignatius.
3. Werken samen met, in en voor de Kerk,

en daarbij steeds denken in verbondenheid met de Kerk, in gehoorzaamheid aan haar herders. Doorheen het hele boek van de Constituties merk je hoezeer Ignatius er de nadruk op legt dat er een leer zou onderwezen worden die “veiliger en meer algemeen aanvaard” is, zodat de studenten zich een “meer betrouwbare en veilige leer” kunnen eigen maken.

4. Beschikbaarheid. Beschikbaar zijn voor de Kerk, om op om het even welke plaats te werken,

Voor het grotere en meer algemene goed. Ignatius beschouwde de Sociëteit als een geestelijke troepenmacht die over de hele wereld kan worden ingezet. Vanuit deze wereldwijde visie staat hij wars van elke ver…

Over wat met geen geld te betalen is

Afbeelding

Wat is nu typisch voor jezuïeten? (1)

Afbeelding
Er zijn vele pogingen gedaan om een samenvatting te maken van  de karakteristieken van de Sociëteit van Jezus. Onderstaande lijst van 10 punten, uit de pen van wijlen kardinaal Avery Dulles sj (1918-2008), kan beschouwd worden als een samenvatting van wat meer specifiek is voor de geest van de heilige Ignatius.


1. Toewijding aan de heerlijkheid van God,

van “de steeds grotere God”, die we nooit voldoende kunnen eren en dienen. Dit maakt dat de jezuïet iets heeft van een heilige onrust, een onophoudelijke zoektocht om het beter te doen, om vérder te gaan; in het Latijn spreken we hier van het magis. Je zou kunnen stellen dat Ignatius helemaal doordrongen was van God, in die zin dat hij van “de grotere eer van God” de hoogste norm maakte van alle handelen, ongeacht of het ging over belangrijke of over kleine aangelegenheden.

2. Persoonlijke liefde voor Jezus Christus en het verlangen om deel uit te maken van zijn naaste gezellen.

In de Geestelijke Oefeningen bidden de jezuïeten herhaaldel…

Hopen, tot drie maal toe

Afbeelding
De drijfkracht van de Advent is de hoop. Als er niets zou zijn om hoopvol naar uit te kijken, dan zou die periode geen bestaansrecht hebben. Vanaf het allereerste begin was er de levende hoop die uitkeek naar de geboorte van een kind dat de wereld rechtvaardigheid en vrede zou brengen en de kloof tussen God en mensen zou dichten. Maar die gedurfde, grootse hoop wordt ingevuld door bescheidener belevingen van hoop, onze dagdagelijkse hoop. En die hoop kan ons als mensen vormen.
Een bepaalde beleving van hoop zal onze relaties een eigen vorm en inhoud geven. De jonge Jezus groeide op tot een man die barmhartigheid en edelmoedigheid belichaamde. Een leven, door hoop gedragen, ziet het goede in de anderen, verdraagt hun tekortkomingen, en blijft hen hardnekkig zien zoals zij op hun best zijn.
Een andere beleving van hoop zal ons werk vorm en inhoud geven. De beloofde Messias verkondigde Gods koninkrijk van rechtvaardigheiden genade. Het heeft geen belang wat onze job of sociale positie is.…