Posts

Posts uit juni, 2012 weergeven

Wraak in de lift

Afbeelding
De klassieke strafleer stelt dat straffen drie functies hebben: 1) vergelding of wraak; 2) afschrikking van andere mogelijke delinquenten; 3) verbetering en resocialisatie van de dader.

De drie zijn belangrijk en complementair. Indien de vergeldingsdimensie wordt verwaarloosd, dreigen de slachtoffers het recht in eigen handen te nemen. Het afschrikkend karakter spreekt voor zich. Het derde aspect is het meest problematische. Dat is altijd zo geweest. Maar vandaag lijkt de wraakfunctie in de lift te zitten ten nadele van de resocialisatie.
Op korte termijn geeft dit weliswaar voldoening. Maar op langere termijn dreigt iedereen hierbij te verliezen.

Met dank aan Pascal

Weet je het zelf wel?

Wat gaat er schuil in jouw diepste diep?
Aan onverwachte dingen. Vooral aan mooie dingen.
Weet je het eigenlijk zelf wel?

Zonnegroet

Afbeelding
Kent u de Zonnegroet? Ik heb de voorbije dagen kennisgemaakt met deze Japanse (lichamelijke) meditatietechniek. Meer nog, ik heb meegewerkt met een specialist om het te verwerken tot een meditatieoefening voor jongeren.

Uw vermoeden is juist. De Zonnegroet heeft rechtstreeks niets te maken met het christendom. Toch stel ik vast dat ik er met enthousiasme heb aan meegewerkt. Meer nog, dat ik zelf ook deugd heb gehad aan het doen van die oefening die uitnodigt tot meer bewustzijn, zowel lichamelijk als mentaal.
Heb ik dan als jezuët geen andere prioriteiten? Zou het niet beter zijn mocht ik me meer toeleggen op het aanpassen van christelijke meditatietechnieken voor jonge mensen?
Uiteraard doe ik ook dat laatste. Maar bij mij is de laatste jaren het inzicht gegroeid dat het niet het een of het ander is.
Hét eerste “probleem” in deze van onze cultuur is dat zij de “innerlijkheid” van de mens niet ontwikkelt. De meeste Westerse mensen weten gewoon niet dat zij een bewustzijns- en ervaringsn…

Ontmoeting met "wilden"

Afbeelding
Onderstaande beelden werden geschoten in  1993 in Papoea Nieuw Guinea. Ze tonen de eerste ontmoeting tussen een Westerse expeditie, olv de Belg Dutilleux, en een stam, de Toulambi, die nog leven/leefden in het stenen tijdperk.
Antropologen zullen hier waarschijnlijk tal van wetenschappelijk relevante info uit kunnen puren. Voor mij, als eenvoudige waarnemer,  is het gewoon indrukwekkend om zien hoe deze mensen gelijken op ons: nieuwsgierigheid, angst, vreugde, tederheid, argwaan en vertrouwen.
De culturele kloof is indrukwekkend. Maar meer nog de menselijkheid die we ontegensprekelijk gemeen hebben met deze “wilden”.

Pure absurditeit ?

Afbeelding
Is dit “verhaal” pure absurditeit? Op het eerste zicht wel.

Maar misschien zegt het ook wel iets over het mysterie van de causaliteit. Over hoe schijnbaar onbelangrijke gebeurtenissen wel degelijk een impact hebben. Over hoe factoren die onderling geen verband lijken te hebben dat onrechtstreeks wel hebben.

De ons omringende werkelijkheid is complex. Complexer dan ze lijkt. Wij ook.

De kleine jongleur en Onze Lieve Vrouw

Afbeelding
Graag deel ik met u de heerlijke inleidende beschouwing van Gewijde Ruimte voor deze week.
Het is honderden jaren geleden en de pest woedt. Ossen trekken  wagens vol met lijken van juist overleden mensen naar de kalkkuilen buiten de stadsmuren. Daar is er niemand om hun graf te zegenen. De parochiepriester is zelf reeds overleden, slachtoffer van zijn risicovolle ziekenbezoeken. De kleine dorpsjongleur begint voor zijn leven te vrezen. Hoe moeten zijn vrouw en kleine kind zich verder uit de slag trekken, mocht de pest hem te pakken krijgen?  Hij besluit te bidden.
Stilletjes sluipt hij de parochiekerk die hij anders alleen maar met Pasen bezoekt binnen. De Kerk verplicht hem immers daartoe. Hij knielt neer voor het altaar, maar bidden komt er niet van. Wat kan hij de almachtige God zeggen, die strenge Rechter? Hij gaat maar voor het beeld van Onze Lieve Vrouw staan en tracht het weesgegroet op te zeggen. Het is al te lang geleden dat hij zelfs nog maar een kruisteken heeft gemaakt. De …

Over een manke heup die inspireert

Afbeelding
Ik geef nogal wat vorming aan jonge mensen: weekends, avondconferenties, bezinningen ... Vaak ga ik daar héél laagdrempelig te werk. De kunst lijkt me om te vertrekken vanuit de context en de vragen van de jongeren, zoals die zijn. Tegelijkertijd is het mijn verlangen, en eigenlijk ook  van heel wat jongeren, om ook vérder te gaan. Om iets aan te reiken van de christelijke traditie, zoals die is. Een kwetsbaar evenwicht.

Enkele maanden geleden gaf ik, samen met een medebroeder, zo'n tweedaagse aan studenten. Onlangs kreeg ik hiervan onderstaande terugblik. Ja, ik denk dat we volgend jaar terug die tweedaagse zullen geven ...


De volgende meditatie die we deden was er eentje met een tekst van Jacob. Het verhaal in het kort: Jakob vertrekt van zijn thuisland weg van de verziekte relatie met zijn broer en wil na lange tijd teruggaan. Onderweg vecht Jakob met God, overwint hem, maar loopt een verwonding op aan zijn heup. Hij is dus gewonnen, maar zal altijd een manke heup houden. Hij k…

De première van Rudy

Afbeelding
Enkele dagen geleden mocht ik aanzitten aan het feestmaal van de 55ste verjaardag van Rudy. Rudy is een “jongen” die een mentale beperking heeft en daarnaast ook psychiatrisch patiënt is. Lange jaren heeft hij in een instelling gewoond. Sinds 15 jaar woont Rudy begeleid zelfstandig in een rijhuis, samen met 4 andere “jongens”. Een zegen voor hem. Temeer daar hij het heel goed kan vinden met Pascale,  de dame die deze 5 heren van middelbare leeftijd begeleidt.
Toen ik student was en nog thuis woonde, ging ik Rudy wekelijks bezoeken op de grote afdeling waar hij verbleef, samen met een 40-tal andere mannen. De laatste 20 jaar zijn de bezoeken uiteraard minder talrijk. Af en toe een kort telefoontje – Rudy is nl bijzonder snel uitgepraat. En als ik in de buurt kom, spring ik eens binnen.
Veel ander bezoek krijgt Rudy niet. Benevens mij heeft hij nog twee – oudere – vriendinnen. En daarmee is de kous af. Een kinderhand is evenwel snel gevuld. Zo ook die van Rudy.
Rudy was bijzonder fier op …

"Dit kunnen we niet voor onszelf houden"

Afbeelding
"Dit kunnen we niet voor onszelf houden."


Een cursus in christen zijn en steeds meer worden. 


Onderstaande beelden spreken voor zich.

Onderscheiding voor beginners (3/3)

Afbeelding
Joe Tetlow sj is een van de grootste specialisten van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. In deze mini-serie geeft hij enkele basisprincipes voor de Onderscheiding van de geesten.
Hoe omgaan met gevoelens
Sommige richtlijnen kan je eigenlijk ook zelf bedenken. Als je, bijvoorbeeld, een goede beslissing hebt genomen om God te dienen en na een tijdje dient er zich troosteloosheid aan, dan  is het geen goed idee om je beslissing in vraag te gaan stellen. Het zal hier maar hoogst uitzonderlijk gaan over een beweging die komt van  een goede geest. Als je je down voelt, doe je er goed aan om een beetje meer te bidden en om je meer in te zetten voor anderen. 
Indien je, plotsklaps en zonder enige voorafgaande bijzondere bezigheid, getroost wordt door liefde voor God vóór alles, dan mag je er zeker van zijn dat dit het werk is van de goede geest (zeker als je gemoed vol schiet). 
Maar als je aan het bidden bent of je bent met iets bezig en de troost of troosteloosheid komt gelei…

Een geslaagd leven en humor

Afbeelding
Wat is een geslaagd leven?


Gelukkig zijn is niet zozeer geen tegenslag hebben. Wel om te leren omgaan met “het menselijk tekort, wanneer  en zoals dit zich aandient.
Echte humor speelt net hierop in.
De violonist in onderstaande video toont dat een “geslaagd concert” mogelijk is, niettegenstaande …

Waarom in godshemelsnaam?

Afbeelding
Waarom zou je nu in godshemelsnaam naar de mis gaan?


Onderscheiding voor beginners (2/3)

Afbeelding
Joe Tetlow sj is een van de grootste specialisten van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. In deze mini-serie geeft hij enkele basisprincipes voor de Onderscheiding van de geesten.
Hoe de  geesten te werk gaan
Sommige basis-patronen zijn makkelijk te vatten. Zoals je kan vermoeden, is het zo dat de goede geest gewoonlijk leidt tot liefde, vreugde, vrede en dergelijke. De kwade geest leidt gewoonlijk tot verwarring, twijfel, walging en dergelijke. Een ander patroon: als je gewoon bent een zondig leven te  leiden dan zal de goede geest je opzadelen met troosteloosheid omdat hij je in vraag gaat stellen. 
Daarentegen, zal in een dergelijke situatie de kwade geest ervoor zorgen dat je je tevreden voelt opdat je zou blijven zondigen. Een ander duidelijk herkenbaar patroon is net het tegenovergestelde hiervan: als je je er ernstig op toelegt om God te dienen, dan veranderen de geesten van rol.  De kwade geest zal je bezwaren met troosteloosheid om je van God weg te trekken. De …

“Moderne theologen”

Afbeelding
Het is een bevriende doctor in de theologie die me deze cartoon opstuurde. Zoals het een goede cartoon betaamt, is hij lekker eenzijdig en daardoor grappig.
Hij doet de theologen onrecht aan door de droogheid van hun intellectueel onderzoek al te exclusief in het licht en aan de kaak te stellen. Immers, de rede, de logos, is, in het bijzonder in de katholieke theologische traditie, een rijk en onmisbaar middel gebleken om dichter bij God te kunnen komen.
Tegelijkertijd idealiseert de prent het kinderlijk geloof. De ervaring leert immers dat naïviteit meer dan eens geen betrouwbaar of voldoende kompas is om het ware geloof van het bijgeloof of de dwaling te onderscheiden.
Zoals steeds, ligt de waarheid in het midden. Beide zijn nodig: hart én verstand, rede én eenvoud, persoonlijke kritische reflectie én overgave.
En toch is het een goede cartoon.

Onoverwinnelijk

Afbeelding
Een fout die je makkelijk zou kunnen overwinnen de eerste maal dat ze zich voordoet, wordt onoverwinnelijk als je er tijd laat over heen gaan  en als je de gewoonte aanneemt om er aan toe te geven.  

Ignatius

Onderscheiding voor beginners (1/3)

Afbeelding
Joe Tetlow sj is een van de grootste specialisten van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. In deze mini-serie geeft hij enkele basisprincipes voor de Onderscheiding van de geesten.
Troost en troosteloosheid
Het menselijk doen en laten wordt bepaald door een complex geheel van motieven. Zowel in ons dagdagelijks bezig zijn als bij onze grote beslissingen. Waarom kiest een jonge vrouw ervoor om geneesheer te geworden of een jonge man om ingenieur te worden? Er is van alles dat meespeelt: succes, altruïsme, belangstelling. Of nog, wat beweegt een vrouw die lange jaren gerookt heeft om hiermee te stoppen of een man met overgewicht om slank te worden? Ook hier zijn er allerhande factoren: angst om te sterven, verlangen naar gezondheid, bezorgdheid om de familie. Al die factoren spelen op mekaar in een beweging die er de persoon ten slotte toe brengt om te handelen. Meester Ignatius heeft geleerd om na te denken over die complexe clusters van motieven – beelden, ideeën, aantrek…

Compromis

Afbeelding
Compromissen sluiten. 

Niet de oplossing van de lafaard. Wel van de wijze.

Armoede als voltooiing

Afbeelding
Religieuze geloften duren een leven lang. Tot aan het einde van het leven van een jezuïet zijn de "evangelische raden" voor hem een uitnodiging om de Heer meer van nabij te kunnen volgen. Met het ouder worden, kan de concrete invulling ervan andere vormen aannemen. Getuige hiervan onderstaande aangrijpende tekst over de betekenis van de geloften van zuiverheid in de oude dag.

Heel zijn leven zal een jezuïet zijn tijd en talenten over moeten hebben voor anderen zonder dat hij aan een beloning denkt. Hij bouwt niet zijn eigen zaak of zijn eigen carrière op omdat hij geen eigen thuis of gezin sticht. Zijn maagdelijkheid heeft hem ook armer gemaakt. Zijn maagdelijkheidgelofte zal hem op het einde van zijn leven een armoede bezorgen die zijn vroegere opvoeding en talenten niet mogelijk hadden gemaakt. Nu behoren al die dingen tot het verleden; zij werden uitgedeeld aan de anderen.


Uiteindelijk is hij arm geworden als Christus, die “ofschoon Hij rijk was, toch arm werd om onzentwil…

Gewijde nieuwe kleren

Afbeelding
Met ingang van gisteren zit de ignatiaanse gebedswebsite "Gewijde Ruimte"" in heel nieuwe kleren.

Het is nog maar het begin van een ingrijpende restyling van deze internationale jezuïetenwebsite die dagelijks in 20 verschillende talen een nieuwe bijbelmeditatie aanbiedt. Het is de bedoeling dat u over afzienbare tijd de look van de pagina's helemaal zult kunnen aanpassen aan uw persoonlijk smaak (lettertype, achtergrondkleur ...). Ook zal u, desgewenst, achtergrondmuziek kunnen aanklikken.

Sinds gisteren is er ook een Facebook-pagina aangemaakt voor Gewijde Ruimte. Aarzel niet om ze te "liken"!

Nog enkele cijfers: dagelijks brengen gemiddeld een kleine 300 mensen een bezoek aan Gewijde Ruimte. Op maandbasis zijn er gemiddeld om en bij de 2000 unieke bezoekers, dwz 2000 verschillende mensen die naar de website toe komen. Er mogen er gerust nog wat bijkomen. Aarzelt u dus niet om, als u dat wenst, om wat reclame te maken voor Gewijde Ruimte.

Verkeerde partituur

Afbeelding
(Zelf)Vertrouwen is niet iets dat je hebt. Je krijgt het.
Dit geldt ook voor een wereldberoemde pianiste die bij het begin van een concert merkt dat ze de verkeerde partituur heeft meegenomen.
Met dank aan Willy

Drie en/of één?

Afbeelding
Waar of niet waar? “Het eigene van christenen is dat ze geloven in God.” Als ik een precies antwoord wil geven op de vraag naar de eigenheid van het christelijk  geloof moet ik zeggen “niet waar”. Uiteraard geloven christenen in God. Maar het godsgeloof is niet het eigene van de christenen. Dat geloof in de ene God delen we namelijk  met de andere monotheïstische godsdiensten. Wat is dan wel het eigene aan de christenen? Dat we geloven in Jezus Christus? Dit is een stap in de goede richting. En wel een belangrijke. Maar het is nog onvolledig. Het eigene van ons christenen is dat we geloven in de Drieëne God: Vader, Zoon en Geest. De kern, het absolute hart van het christelijke dogma is het dogma van de Triniteit. Eigenlijk is het christelijke dogma heel beperkt. Alles samen niet meer dan enkele bladzijden. Er is ongeveer 1000 jaar aan gewerkt door duizenden theologen, de kerkvaders genoemd. Het zijn geen gebeden, laat staan gedichten. Het gaat over uiterst bondige kapstokken, kurkdroge …

Goed nieuws en slecht nieuws

Afbeelding
In onderstaande video vertelt Erik Vanleeuw, directeur van Donedeynehuis en Lerkeveld, de ignatiaanse studentenhuizen van Leuven/Heverlee, over jongerencultuur en hoe beide studentenhuizen inspelen op de uitdagingen die deze stelt.

Het goede nieuws is dat dit interview overvloedig bewijst dat beide intiatieven heel rijk zijn. Het minder goede nieuws is dat ze allebei reeds volzet zijn voor volgend jaar.