Waarom ik de Heilige Geest en bisschop Bonny wil danken


Twintig jaar geleden stond ik met een Franse medebroeder bij een Parijse bidonville waar hij werkte. Hij toonde me een van de wijken en vertelde me dat van al de mensen die daar woonden er niet een was die naar de communie mocht komen. Geen eens was er “in regel met de voorschriften van de Kerk”. Als jonge jezuïet met weinig vorming of pastorale ervaring wist ik niet goed raad met die bedenking. Ik heb ze wel onthouden. Ook na twintig jaar.

In 2005- 2006 verbleef ik een jaar in Chili. Ik woonde in drie verschillende gemeenschappen. Zoals daar gebruikelijk was er steeds een voltijdse huishoudster: vrome dames van middelbare leeftijd, moeder van verschillende kinderen. Geen een van hen was gehuwd. Ik werkte er ook gedurende een maand in een volkse parochie in het Noorden van het land. Levendig en dynamisch, met massaal veel jonge mensen. De sacramenten worden er royaal bediend. Op één na: het huwelijk. Als er één of twee waren per jaar, zo vertelde de pastoor me, dan was het een goed jaar. Stabiele relaties komen daar bijna niet voor.

Gisterenmorgen, vrijdag 5 september 2014,  zei Paus Franciscus het volgende in zijn homilie: “…. De Kerk vraagt ons, ons allen, om sommige dingen te veranderen. Ze vraagt ons om regels die voorbijgestreefd zijn ter zijde te laten: ze dienen nergens toe. … Het Evangelie is vernieuwing. “

Paus Franciscus sprak deze woorden niet in het kader van de kerkelijke leer inzake seksualiteit en familiale moraal.  Toch kan ik het niet nalaten om een link te maken tussen deze uitnodiging tot verandering en de tekst die Bisschop Johan Bonny van Antwerpen geschreven heeft met het oog op de komende bisschoppensynode over het gezin.

Voor mij staat het als een paal boven water dat de kerkelijke Traditie inzake seksualiteit en gezin profetisch is. Ze gaat uit van een heel optimistische en hoogstaande mensvisie en heeft, door de eeuwen heen, talloze mensen verder geholpen in hun zoektocht naar meer menselijkheid.  Tot voor een aantal jaren ging ik er vanuit dat de concrete regels en structuren waarin die Traditie door de eeuwen heen gegoten is, definitief en onbetwistbaar waren.  Dat inzicht heb ik achter me gelaten. In onze radicaal veranderende cultuur is aanpassing nodig, ook van deze regels. Johan Bonny legt goed uit waarom.

Dit betekent geenszins dat alles wat was overboord moet worden gegooid. Wel dat we het potentieel van het Evangelie en de traditie door die nieuwe maatschappelijke en culturele evoluties radicaal moeten durven laten bevragen.  En omgekeerd, uiteraard. In vertrouwen. Niet vanuit angst. Om te zien wat de  ons zo dierbare Evangelie en eeuwendoude Traditie en wijsheid te vertellen hebben. Om te ontdekken hoe Gods openbaring mensen van de 21ste eeuw tot meer leven en liefde wenst te brengen.

Laten we vertrouwen op de Geest. Hij waait net zo goed nu als Hij vroeger deed. Hij laat zich niet vastleggen in definitieve regels, voorschriften en interpretaties. Gelukkig maar. Die Geest heeft 50 jaar geleden voor een onverhoopte vernieuwing gezorgd in onze Kerk. Ik vertrouw erop dat diezelfde Geest nog meer  voor ons in petto heeft. Ook inzake seksualiteit en familiemoraal.

Dat gaat niet vanzelf. Wel doorheen moeizaam mensenwerk. De ervaring van 2000 jaar heeft geleerd dat goede mensen verschillende meningen kunnen hebben. Dat stellen we ook in deze vast. Bij hoge kerkelijke gezagsdragers net zo goed als aan de basis. So what. De Geest kan daar wel mee om.

Dank, bisschop Johan Bonny!


Reacties

Anoniem zei…
moedig, dank, Mariette
Anoniem zei…
In feite ervaar ik dat als de secularisatie achterna gaan.

“verkondig het woord, dring te pas en te onpas aan, weerleg, berisp, bemoedig, met al het geduld dat het onderricht vereist.Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hun naar de mond praten.” (2, Timoteüs 4,2-4)

De Evangelisatie moet een antwoord geven op de secularisatie en niet omgekeerd.

Als we het pad van de secularisatie gaan, dan wordt het een zelfdestructie.

Spirituele wereldsheid doodt! Het doodt de Ziel! Het doodt de Mens! Het doodt de Kerk!

De geest van de wereld is Jezus’ vijand.

Wij zijn in de wereld (secularisatie) maar niet van de wereld.Zie: “Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie als het hare erkennen en liefhebben. Maar jullie zijn niet van de wereld: Ik heb jullie uit de wereld uitgekozen, en daarom haat de wereld jullie”.(Joh. 15,19)

“Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt”(Rom 12,2)
Anoniem zei…
Dank aan bisschop Bonny en Gewijde Ruimte om de volledige tekst te geven.
De franse tekst heb ik gevonden.Graag link naar engelse en de andere vertalingen om door te geven.
Levend in Azie zijn de problemen en vragen bij de christenen op veel gebied gelijkaardig.
Wij doen wat Paus Franciscus vraagt : vertrouwend op de leiding van de H.Geest meebidden.
Anoniem zei…
Hier de link naar de andere talen
http://www.kerknet.be/bisdomantwerpen/nieuws_detail.php?ID=349&nieuwsID=125328
Anoniem zei…
Aan Anonymous7 september 2014 12:45

Daar gaat het in het document van Mgr. Bonny niet over!
Anoniem zei…

Daar gaat het in het document van Mgr. Bonny niet over!
Anoniem zei…
aanvulling tekst alstublieft: in mijn reactie van 7 september 12:45.
Vandaag, 2014 is in Wereld voelbaar en zichtbaar aanzet in acties van "ontwikkelde visie " met onderwerp: " TRANSITIE" .
Zie komend Congres " Leiderschap in Transitie" .
Kansen voor " Rooms Katholieke Kerk" deel nemen aan dat congres " Leiderschap in Transitie".
Promoten hoe haal je het beste uit mensen? hoe verbind je resultaten met talent? .
Mijn interpretatie van " Mgr.Bonny " is "verruimd visie".

Anoniem zei…
aan geachte Anonymous van 7 september 2014, 13:09.
toelichting: tekst van Pastor Nikolaas Sintobin SJ en Mgr. Bonny heeft mij met vreugde en groot enthousiasme vervuld. In alles in dat tekst ademt de Heilige Geest.
Natuurlijk spontaan ben ik gaan mijn verlangens voor verandering uitspreken.
Sinds kort door ontdekking van Jezuïeten Orde Wijsheid heb ik volste vertrouwen in een Wereld met Vrede en Welzijn voor allen mensen op Aarde.
Anoniem zei…
Stuurloos, geen verankering meer.
Bericht
Deze morgen in de Hoogmis in de Basiliek werd er gepreekt over de 'bevrijdende prachtbrief van Mgr Bonny', met de mededeling dat in het Evangelie van deze zondag staat dat wijzelf (de gelovigen, niet eens de priester) kunnen binden en ontbinden, en dat we daarvoor niet op Rome of de paus moeten wachten. Een pleidooi voor 2e huwelijken en homosexualiteit in de kerk.
Ziedaar de eerste vruchten van de brief van Mgr Bonny: het schisma van Vlaanderen.

Voorlopig zullen er geen berichten meer verschijnen op deze blog. Het is tijd voor bezinning. Wat deze ochtend in de Basiliek werd gezegd is onmogelijk te rijmen met de leer van de Katholieke Kerk.
http://heiligsacrament.blogspot.be/
Anoniem zei…
De evangelisatie moet een antwoord geven op hoe we meer en beter met elkaar kunnen omgaan als 'broeders en zusters', in liefde met en voor elkaar, hoe we de weg van Jezus kunnen volgen, ieder op zijn/haar eigen manier en met vertrouwen op God en daarbij niemand uitsluiten die oprecht zoekt naar de Waarheid . Dat de evangelisatie een antwoord zou moeten geven op de secularisatie is naast de kern van de Zaak.
Anoniem zei…
Dank, Nikolaas, voor deze tekst en het delen van je inzicht ! Het stemt me als christen hoopvol.
Anoniem zei…
JEZUS SAYS:
" What shall I compare the Kingdom OF God to?
It is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough"
LUKE 13:20-21
Anoniem zei…
Jezus zegt:
" Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken?
Het lijkt op gist. Een vrouw neemt er wat van en doet het in drie maten meel , en tenslotte
blijkt het deeg helemaal gerezen."
LUCAS 13:20-21
Anoniem zei…
De Kerk moet haar leer niet veranderen. Wat wel moet gebeuren is dat men deze met de nodige nuancering toepast in specifieke omstandigheden. Het is logisch dat wanneer een bepaalde cultuur zo ver staat van de leer, dat men niet kan verwachten dat mensen dit allemaal direct toepassen. In verband met die situatie in Chili, moet men zeker waardering opbrengen voor de zin voor religiositeit van die mensen, maar dat wil niet zeggen dat men dus hun losbandige levensstijl maar moet gaan goedkeuren. Het zou een gigantische fout zijn om de indruk te geven aan mensen dat de kerk dergelijke levensstijl goedkeurt. De brief van Mgr. Bonny was eigenlijk vooral heel vaag over wat er nu concreet in bepaalde situaties zou moeten toegelaten worden. De manier waarop de media hebben gesuggereerd dat homoseksualiteit, IVF en ongehuwd samenwonen geaccepteerd dienen te worden, met andere woorden, dat de leer van de kerk fout is en dat de mensen het wel allemaal beter weten, gaat volgens mij veel verder dan wat Mgr. Bonny eigenlijk bedoeld heeft. Deze brief zal nu gewoon aangehaald worden als een argument om zich nog minder te schamen als men de leer van de kerk negeert.
Anoniem zei…
Jezus says.
Luke 6:42

"How can you say to your brother, Brother, Let me take the speck out of your eye,
when you yourself fail to see the plank in your own eye?

" Hoe kun je tegen iemand zeggen: Vriend, laat mij die splinter eens uit je oog halen, zonder de balk in je eigen oog op te merken?
Lucas 6:42
Anoniem zei…
Hier een open brief aan Bisschop Bonny i.v.m. document over de “Gezinssynode”
http://www.katholiekforum.be/

Chantal zei…
Ik stel vast dat Mgr Bonny met zijn revolutionaire brief langs alle kanten bijval en enthousiaste reacties krijgt. Van Cavaria (homo-en lesbiennebeweging) van Freya Vanden Bossche, van humanistische en andere bewegingen. Het zijn middens die traditioneel niet echt met de leer en de persoon van Christus begaan zijn. Ik kan enkel zien dat de tekst van het Evangelie van vandaag als volgt gaat, en misschien is het een hemels antwoord: Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen.
Zalig zijt gij, wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten, u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
Als die dag komt, spring dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaderen de profeten.
Maar wee u, rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen.
Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden. Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen.
Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.


Misschien is het woord van Jezus niet altijd welkom. Is het niet neerbuigend om aan te nemen dat mensen in achtergestelde buurten niet tot heiligheid geroepen zijn? Wat deed pater Damiaan dan op Molokai?
Anoniem zei…
Hier nog een aanvullende benadering om ons denken te verruimen.

Er moet inderdaad iets veranderen, maar dan vooral in de vorm van communicatie bij de “Evangelisatie” en niet zozeer de inhoud van de doctrine.


Brief over Familiesynode van Bisschop Bonny kritisch benaderen

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=2719
Anoniem zei…
Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny
Meer dan de moeite waard om te lezen.

http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/75176-mijn-moeite-met-de-brief-van-mgr-bonny

Anoniem zei…
idee delen alstublieft. Citeer fragmenten tekst: "... kan een harmonieuze samenleving alleen maar bestaan, wanneer er onder de bevolking min of meer consensus is over wat de zin van het leven is."
" Religie: er zijn twee woordafleidingen van Religie: religo en relego . "Religo" is Latijnse woord betekent zoiets als " opnieuw verbinden". Dat houdt in dat je je weer moet verenigen met de bron waaruit je voortkomt". " Relego " letterlijk betekent " herlezen". In meer overdrachtelijke zin duidt het op het kiezen van een levenshouding en die ook in de praktijk ten uitvoer brengen. Het heeft alles te maken met zelfdiscipline." " Als je deze twee begrippen combineert, krijg je de volgende definitie van Religie: het streven naar eenwording door discipline te betrachten.".
"Religie gaat uit van eenheid. Religie verbindt daarom altijd."
(einde citeren).

Mijn voorstel is: in Europa en alle opleiding Instituten Ignatiaanse Spiritualiteit met Ignatiaanse Pedagogie implementeren in alle graden van leeftijd van kinderen aangepast.
De Universele grond gedachte in Ignatiaanse Pedagogie omvat de drie facetten van Mensen Bewustzijn: "Competence, Conscience, Compassion".
Competence is leren, leren en wijsheid van geleerde weten destileren.Conscience is weten wat nodig is en goed is en geweten raadplegen. Compassion leert Hart Energie Hart Liefde in praktijk toepassen.
(dit is mijn interpretatie wat ik op website van Jezuïeten gelezen).

Deze drie pilaren geven kinderen en jongeren en volwassenen, stap voor stap inzicht "in zin van het leven".
Dat is een stevig fundament om ons "Gods Kinderen ons noemen, en als Gods Kinderen Leven".
mijns inziens.
Anoniem zei…
Als we de lijnen van Mgr. Bonny nauwkeuriger bekijken, zijn het in feite drie schuldbekentenissen voor zaken waar de Belgische bisschoppen sinds 1968 schromelijk tekort zijn gekomen.

Hadden de bisschoppen in die jaren en nog lang daarna niet de vorming in handen van alle mensen die er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat we ‘alles hebben wat een moderne samenleving kan bieden’? Hebben zij de gelovigen toen duidelijk gemaakt dat zij moesten deelhebben aan Gods kruisoffer en niet de gemakkelijke weg moesten kiezen? Hebben ze hen verteld dat echtscheiding – laat staan hertrouw – ingaat tegen de woorden zelf van Christus en voor de partners en vooral hun kinderen een tragedie betekenen, die door het moedig dragen van het eigen (kleine) kruis had kunnen vermeden worden?

Is de gezinspastoraal in al die jaren echt meer geweest dan een dialoogschool voor partners (al dan niet getrouwd)? Werd daarin over de wederzijdse zelfgave gesproken? Over het natuurlijk omgaan met seksualiteit en geboorteregeling (NFP, nu blijkbaar sensiplan®)? Vertrekt het godsdienstonderricht vandaag nog vanuit het evangelie, kennis van het Oude en Nieuwe Testament, de tien geboden? Of is het veeleer een wereldlijke psychologie- en filosofieles geworden?

Hoe verklaar je dat de grote politieke beslissingen rond de wettelijke invoering van echtscheiding anticonceptie, abortus, euthanasie… stuk voor stuk door politici zijn voorgesteld, die aan katholieke scholen hebben gestudeerd, voor euthanasie bijvoorbeeld door een godsdienstlerares? Vindt Mgr. Bonny het normaal dat het voormalig hoofd van zijn ‘katholiek’ onderwijs openlijk uitpakt met het feit dat haar dochter lerares vrijzinnige zedenleer is? Of dat de huidige directeur-generaal pleit voor de outing van homoleraars in katholieke scholen, iets wat merkwaardig genoeg in het gemeenschapsonderwijs niet wordt getolereerd?

Communie voor hertrouwde echtgescheidenen? Misschien moet Mgr. Bonny even een ander evangelievers lezen en toepassen op mensen die in zondigheid leven. De liturgie van de 28e zondag zegt dit duidelijk: “Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag, merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had. Hij zei tegen hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding?” Hij wist niets te zeggen. Toen zei de koning tegen de dienaren: “Bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis.” Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.” (Mt 22:11-14)
Anoniem zei…
Hier nog een aanvulling dat in de brief van Mgr. Bonny ontbreekt.


http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2014/09/21/l-eveque-de-passau-repond-a-l-eveque-d-anvers-n-oubliez-pas-5452308.html

Meest gelezen

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

"Vertrouwen in de liefde, eerder dan in mijn eigen zieligheid" - Vertrouwen (3/6)

Kan je bidden met knotsgekke YouTubes? - Nikolaas Sintobin sj toont je hoe dit kan

Wat je God echt niet hoeft te vragen

Durven vertrouwen op wat komt: een nieuwe serie van Nikolaas Sintobin sj over vertrouwen (1/6)

Heilig Hart van Jezus - waarover gaat dat eigenlijk

Sacramentsdag: Rahner over wie Jezus eigenlijk is