Bedenkingen van een jezuïet, theoloog en expert in ecologie, bij de encycliek "Laudato si"


Hieronder vind je uittreksels uit een eerste commentaar geschreven door Martin Maier sj, theoloog en gespecialiseerd in ecologie, op de encycliek Laudato si van paus Franciscus.

De volledige commentaar vind je op www.igniswebmagazine.nl.

Op 18 juni 2015 verschijnt  de milieu-encycliek van paus Franciscus. Centrale elementen in de boodschap: de gevaarlijke klimaatverandering en de gewetenloze uitbuiting van de natuurlijke reserves bedreigen de toekomst van onze planeet. Het ecologisch probleem is een probleem van gerechtigheid. De mensengemeenschap heeft de macht het roer te wenden en de fatale dynamiek te stoppen. Het vermogen daartoe komt uit de joods-christelijke traditie en de gezamenlijke religies. Het behoeden van de schepping is in die zin een centraal oecumenisch en interreligieus thema.… 

In het eerste hoofdstuk van het schrijven, waarin de paus zich … richt … tot alle bewoners van de aarde, wordt de consensus van de wetenschappers samengevat: de gevaarlijke verandering van het klimaat is in grote mate door de mens veroorzaakt, die daar ook de verantwoordelijkheid voor moet nemen. …

In het tweede hoofdstuk schetst de paus een theologie en een spiritualiteit van de schepping. Een grondgedachte daarbij is, dat de schepping aan de mens is toevertrouwd als een geschenk van God, dat beschermd en behoed moet worden… Theologisch gesproken is de verstoorde verhouding van de mens tot de schepping van God een uiting van zonde. Daaruit ontstaat de imperatief tot een “ecologische bekering”, …

Steeds wordt het ecologisch probleem opgevat als een probleem van gerechtigheid. Dat komt tot uitdrukking in de parallelle plaatsing van de schreeuw van de armen en de schreeuw van de natuur. Ook hier kan de paus zich beroepen op Franciscus van Assisi… De veroorzakers van de gevaarlijke opwarming en de schade die wordt toegebracht aan het milieu bevinden zich voor het merendeel in de geïndustrialiseerde landen van het noorden, en zij die het meest onder de gevolgen te lijden hebben, in de arme landen van het zuiden.  …

Verdere thema’s, die in heel de encycliek terugkomen, zijn: de gerechtigheid tussen de generaties, de kritiek op het heersende paradigma van technologie, economie en vooruitgang, de overtuiging dat ecologische, economische en sociale kwesties in een innerlijke samenhang staan, het concept van de globale gemeenschappelijke goederen zoals water, de oceanen, de wouden en de atmosfeer, de eigen waarde van elk schepsel, de noodzaak van nieuwe productie- en consumptiepatronen…

De paus zegt uitdrukkelijk dat hij …  wil uitnodigen tot een eerlijk en transparant debat. “Laudato si” is rijk genoeg om zowel de internationale politiek als ook de oecumenische en interreligieuze dialoog en het concrete werk in de geloofsgemeenschappen te inspireren en te bevruchten. …


Martin Maier sj, theoloog en ecologisch expert

De volledige tekst van deze commentaar vind je op www.igniswebmagazine.nl.

Reacties

Ivo Cerckel zei…
1.
De Financial Times citeert de Encycliek als stellende dat de houdingen die de oplossing in de weg staan, zelfs bij gelovigen, variëren van ontkenning van het probleem, onverschilligheid, berusting en een blind geloof in technische oplossingen.

"The attitudes that are blocking paths to a solution, even among believers, range from denial of the problem, to indifference, to comfortable resignation, to blind faith in technical solutions."
(Encyclical a boon to greens and a red rag to opponents
James Politi in Rome
3 hours ago
http://next.ft.com/60d695f2-141d-11e5-9bc5-00144feabdc0

Onze eerste taak is deze ontkenning, onverschilligheid en berusting uit de wereld te helpen.

2.
Volgende woensdag 24 juni 2015 ontvangt Zijne Heiligheid 100 Spaanse slachtoffers van een andere milieuramp, softenon.
De meerderheid van die slachtoffers zijn niet erkend als softenonslachtoffer.
( Pape François Saint Thomas et Victimes Thalidomide Espagne
Auteur: Ivo Cerckel
DateS: 24-05-2015 ET 08-06-2015
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=18283&t=18283&v=f

De paus zal hen helpen om erkend te worden,

Onze cultuur is beschaamd om milieurampen. Dit verhindert ons om de slachtoffers van zulke rampen te helpen,

Zoals de Financial Times de Encycliek citeert
“De houding die oplossing in de weg staan, zelfs bij gelovigen, varieren van ontkenning van het probleem, onverschilligheid, berusting [...]

3.
Vooraleer de erkenning van de niet-erkende slachtoffers als softenonslachtoffers na te streven zal Paus Franciscus op 24 juni de schaamte die voortkomt uit de zonde in de werking van de natuur uit de wereld dienen te helpen.

Zoals Sint Thomas van Aquino stelt in zijn antwoord op het eerste verweer op de thesis van Artikel 1 van Vraag 21 van het Eerste deel van het Tweede deel van zijn "Summa theologiae":

"Monstra dicuntur esse peccata, inquantum producta sunt ex peccato in actu naturae existente."
http://www.corpusthomisticum.org/sth2006.html

"Monsters zijn zonden inzover zij voortkomen uit een zonde in de werking van de natuur. "

Het uit de wereld helpen van de schaamte tengevolge van deze zonde, dat is de eerste taak van Zijne Heiligheid op 24 juni 2015.

Alle andere natuur- of milieu-"rampen" zijn natuurlijk ook een gevolg van een "peccatum in actu naturae existente"..
Johan Segers zei…
Ik dacht dat elke encycliek een Latijnse titel had. Is "laudato si" geen Italiaans? Wat is dan de Latijnse titel?

Meest gelezen

Katholieke handleiding voor omgang met geweld

Waarom ik de oortjes van Jozef niet gezalfd heb

Één God die drie en één is: wat wil dat zeggen?

Hoe kan je weten of je houdt van God?