Posts

Posts uit mei, 2010 tonen

Engelbewaarder

Geloof je in engelen? Geloof je dat je een engelbewaarder hebt? De voorzienigheid is meer dan een sympathiek maar oudbollig woord uit de theologie. Het staat voor de ervaring en het geloofsgegeven dat God werkzaam is onze wereld. Meer in het bijzonder, dat zijn liefdevol scheppingswerk onafgebroken verdergaat en dat Hij recht schrijft op onze kromme lijnen. In het leven van elke mens. Vaak op mysterieuze wijze. Doorgaans anders dan we het zelf “voorzien” hadden. Delen

"Gelukkig zijn": reacties

Afbeelding
Het bericht " Gelukkig zijn " kreeg nogal wat reacties. Zowel via de reactie-knop, als via persoonlijke emails. Graag deel ik met u ondestaande bedenking die Han gisteren instuurde . Lieve mensen, leven kan zo een worsteling zijn! Ik herken jullie opmerkingen allemaal. Gelukkig herken ik ook wat de vrouw zegt. Meer en meer merk ik dat ik keuzes heb in mijn leven, dat het leven mij niet overkomt maar dat ik kan kiezen hoe om te gaan met wat er is. Kiezen voor geluk betekent niet dat je nooit meer pijn en verdriet hebt. Het betekent voor mij dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen leven. Dat ik met alles wat er is in contact blijf, in het licht van te weten dat God van mij houdt! Vanuit dat kostbare weten kan ik keuzes maken. En inderdaad, de kracht om te kiezen ontvangen wij als een genade. Is dat niet mooi? Het vervult mij met dankbaarheid en geluk. Delen

Pater Cappoen

Afbeelding
Voorbije woensdag werd pater Erik Cappoen sj, 94 jaar oud, begraven. Hij moet een heel innemend en liefhebbend man geweest zijn. Onderstaande tekst stond op zijn doodsprentje. Erik heeft de woorden zelf geschreven. Wanneer ik dood zal zijn, treur dan niet om mij … Schrijf mij geen kwaliteiten toe die ik niet had. Wees dankbaar a.u.b. samen met mij, omdat de Heer mij opnam in zijn vrede, en omdat ik, voor het eerst, zijn Moeder zag die mij het kruisje gaf waar ik zolang van droomde.   Delen

Weten

Afbeelding
Er zijn drie dingen die zelfs God niet weet: 1. Het aantal religieuze congregaties voor vrouwen. 2. De som geld die de franciscanen verborgen houden. 3. Wat de jezuïeten echt denken en wat het volgende is dat ze gaan ondernemen.  Delen

Gelukkig zijn (2)

Afbeelding
Uit de reacties op de tekst die ik gisteren postte, bleek dat hij bij sommige lezers op onbegrip gestoten is. Vandaag en morgen wil ik proberen om de inhoud ervan toe te lichten aan de hand van citaten van twee mystici: vandaag Franciscus van Assisi, morgen Etty Hillesum. De echte vreugde   Broeder Leonardus heeft verteld dat de zalige Franciscus bij Maria ter Engelen eens broeder Leo riep en zei: Broeder Leo, schrijf op. Deze antwoordde: Ik sta klaar. Schrijf op, zei hij, wat de echte vreugde is. Er komt een bode die vertelt dat alle professoren uit Parijs tot de orde zijn toegetreden. Schrijf op: dat is de echte vreugde niet. Ook alle prelaten van over de Alpen, aartsbisschoppen en bisschoppen; ook de koning van Frankrijk en de koning van Engeland. Schrijf op: dat is de echte vreugde niet. Ook vertelt hij dat mijn broeders naar de ongelovigen zijn gegaan en hen allen tot het geloof bekeerd hebben en ook dat ik zo'n grote genade van God heb gekregen dat ik zieken

Ik geloof in de heilige Geest

Afbeelding
Ik geloof in de heilige Geest Ik geloof, dat hij mijn vooroordelen kan afbreken. Ik geloof, dat hij de sleur kan doorbreken. Ik geloof, dat hij mijn onverschilligheid kan overwinnen. Ik geloof, dat hij mij vindingrijk in de liefde kan maken. Ik geloof, dat hij mij kan waarschuwen voor het kwaad. Ik geloof, dat hij mij de moed tot het goede kan geven. Ik geloof, dat hij mijn droefheid weet om te buigen. Ik geloof, dat hij mij liefde voor het woord van God kan geven. Ik geloof, dat hij mijn minderwaardigheidsgevoelens kan wegnemen. Ik geloof, dat hij mij kracht kan geven in mijn lijden. Ik geloof, dat hij mij een broeder kan geven, die mij steunt. Ik geloof, dat hij mijn wezen kan doordringen. Karl Rahner sj

Kort

Het is goed er af en toe aan herinnerd te worden dat het leven, hoe rijk en gevuld ook, kort is. Het is zo voorbij. Geen reden tot droefheid. Wel om nog intenser en bewuster te leven. Delen

Nederig

Afbeelding
« Ik had het nooit gedacht. En toch is het mij overkomen. » Zo zei de man, rustig en sereen. « Ik dacht dat het ging over een aparte categorie mensen. En nu hoor ik er ook bij. » De man vertelde over zijn echtscheiding. « Ergens sta ik nu meer met mijn beide voeten op de grond. En ik voel me dichter bij de andere mensen staan. Het heeft veel pijn gedaan. Mijn vertrouwen is geschonden. Maar ik voel me tegelijkertijd sterker. En meer nederig. » Delen

Sabine

Sabine Vanhuffel is (ignatiaans geïnspireerde) christen en wetenschapper. In onderstaand interview spreekt zij kort en krachtig over geloof en wetenschap, geloof in de verrijzenis en over gebed. Een productie van OverHoop TV , van Kerk en Wereld .

Vriendschap

Afbeelding
Onlangs werd in het archief van de Nederlandse jezuïeten onderstaand aangrijpend getuigenis teruggevonden van een overleden medebroeder over " Vriendschap met Jezus ". " Als ik trouw was in mijn werk, kende ik daarna vaak vreugde erover. Voor veel dingen was ik Hem bewust dankbaar, en dat gaf mij vreugde. Vaak kleine dingen, die ik zag als zijn geschenk, terwijl ik Hem voor grote dingen soms vergat te danken. Vaak kende ik echt - naar aanleiding van een gesprek, een gebaar van een ander die hielp, van een feest - de innerlijke consolatie die mij tot Hem bracht. Want ik wist dat Hij het mij gaf. Nooit heeft Hij mij als een vuile lap van zich weggeworpen. Een Schriftuur-woord gaf mij dikwijls vreugde. Ook retraites op het einde. Maar steeds kwam de vreugde naar aanleiding van een oorzaak vooraf, die duidelijk aanwijsbaar was. Wat ik gisteravond meemaakte was iets geheel anders en een voor mij nieuwe ervaring in mijn leven. Er is geen vergissing mogelijk. Ik was gehee

Vragen

Afbeelding
Enige tijd gaf onze algemene overste, pater Adólfo Nicolás sj, aan de jezuïeten wereldwijd een aantal vragen mee voor reflectie en uitwisseling. Misschien kan u er ook iets mee doen. Ze gaan over enkele grote uitdagingen waarmee alle christenen geconfronteerd worden. • Hoe kunnen we beter de de gevolgen inschatten van en gepast reageren op de demografische evoluties die plaatsgrijpen, zowel in de Kerk als in de Sociëteit van Jezus; meer in het bijzonder het toenemen van onze aantallen in Azië en in Afrika en de afname in Europa en Amerika? • Hoe kunnen we ons geestelijk en sociaal dienstwerk verder ontwikkelen opdat het op een meer creatieve wijze zou inspelen op onze heersende cultuur? Met andere woorden, hoe kunnen we de mannen en vrouwen van onze hedendaagse geseculariseerde samenlevingen helpen om opnieuw te ontdekken wat de betekenis is van de transcendentie van God, het geestelijk leven en de christelijke waarden die verder gaan dan concurrentie, comfort en winst? Hoe kunne

Openhartig

Afbeelding
Voorbije dinsdag, in het vliegtuig naar Portugal, noemde paus Benedictus XVI het seksueel misbruik “ waarlijk schrikbarend ”. Hij sprak erg openhartig en leek curieleden tegen te spreken die de indruk hebben willen wekken dat de crisis zijn oorsprong vindt buiten de Kerk. “ De grootste vervolging van de Kerk komt niet van externe vijanden, maar vindt zijn oorsprong in de zonde binnen de Kerk ”, zei Benedictus. “ Daarom is het van het grootste belang dat de Kerk opnieuw leert wat boetedoening is, dat zij aanvaardt dat zij moet uitgezuiverd worden, dat zij leert wat vergiffenis betekent, maar ook dat gerechtigheid moet geschiede n”, zei de Paus. “ Vergeving kan niet in de plaats komen van gerechtigheid .” Hoopgevende woorden. Aan je eigen zondigheid kan je immers iets doen. Persoonlijke bekering en boetedoening zijn eisend. Maar in de mate dat ze raken aan de persoonlijke vrijheid en dus verantwoordelijkheid, heb je ze zelf in de hand. Hier is hoop, met andere woorden. Op die “exte

Eendagsvlieg

Duurt ons leven langer dan dat van een eendagsvlieg? Leven is kwetsbaar, elk moment kan het laatste zijn. Reden tot droefheid? Of uitnodiging om het onderste uit de kan te halen en om ten volle te leven? Dankbaar voor zoveel schoonheid. Delen

"Godsdienst"

Afbeelding
“ In een land waar het leeuwendeel van de leerlingen school loopt in het vrije katholiekeonderwijsnet en waar veel jongeren in het gemeenschapsonderwijs katholieke godsdienstles volgen, zijn wij vastbesloten grote inspanningen te leveren opdat de godsdienstles haar opdracht ten volle kan waarmaken, namelijk, een ontmoeting mogelijk maken met de persoon van Christus en met de kerninhoud van het katholieke geloof .” Dit zei aartsbisschop Léonard voorbije zaterdag aan paus Benedictus. Hij heeft hiermee een gevoelige snaar aangeraakt. Ik vermoed en hoop dat ze nog lang zal nazinderen. Het lijkt me duidelijk dat het godsdienstonderwijs in ons land in een impasse verkeert. Allerhande factoren hebben ertoe geleid dat in die twee wekelijkse uurtjes er vaak over de meest uiteenlopende, doorgaans zachte, onderwerpen wordt gesproken en weinig of niet over Jezus en zijn Evangelie. Uitzonderingen niet te na gesproken. Deze evolutie is historisch te verklaren. Het gaat niet over "verzuim&

Groot

Hoe je met eenvoudige middelen iets mooi kan maken over een groot man.

Humor

Afbeelding
Op dinsdag, 20 april 2010, werd in de Sint-Pietersbasiliek in Rome de uitvaart gevierd van kardinaal Tomas Spidlik sj, een wereldautoriteit van de Oosterse christelijke spiritualiteit. Deze 90-jarige Tsjechische jezuïet was theoloog, filosoof en schrijver en een van de meest gerespecteerde persoonlijkheden van het Vaticaan. Onder het communistische regime werden zijn boeken clandestien verspreid in Tsjechoslovakije en brachten geestelijk voedsel voor talrijke christenen die achter het ijzeren gordijn leefden. In zijn homilie vernoemde Paus Benedictus XVI de opgewektheid en het goede humeur die zo typisch waren voor kardinaal Spidlik tot aan zijn dood. “ Ik denk – zo zei de Paus – dat mensen met een groot geloof zware beproevingen kunnen doorstaan zonder het vertrouwen te verliezen. In tegendeel, ze behouden een scherpe zin voor humor , teken van verstand, maar ook van innerlijke vrijheid .” (Radio Vaticaan)

Toegankelijk

Afbeelding
Gisteren hadden we de laaste bijeenkomst van een leesgroep rond de autobiografie van Theresia van Lisieux. Iemand vatte haar slotindruk van de hele lectuur ongeveer als volgt samen: “Zo hoog gegrepen en toch zo toegankelijk .” Inderdaad, de ervaring van Theresia verwijst naar de kern van de christelijke openbaring. God die mens wordt en, bijgevolg, de mens die uitgenodigd wordt om God te worden. Het lijkt bovenmenselijk. Dat is het ook. Letterlijk. Tegelijkertijd kan je ervaren, als je het waagt om het avontuur van de navolging van Jezus aan te gaan, dat je de genade krijgt om onmogelijke dingen te doen. Plus est en nous.

Wereldwijd

Afbeelding
De nieuwe statistieken van de Sociëteit van Jezus wereldwijd zijn net gepubliceerd. Op 1 januari 2010 waren er 18.226 jezuïeten : • 12.887 priesters (tegen 13.088 vorig jaar); • 1.589 broeders (tegen 1.674 vorig jaar); • 2.818 scholastieken, dwz jezuïeten in opleiding (tegen 2.925 vorig jaar); • 972 novicen (tegen 816 vorig jaar). Alles samen betekent dit een daling met 237 eenheden van het aantal jezuïeten sinds 1 januari 2009, een kleinere daling dan vorig jaar (304). De gemiddelde leeftijd kende een heel lichte daling (van 57,44 naar 57,29). Er is een stijging van het aantal novicen met 156.

Toestemming

Afbeelding
Onlangs begeleidde ik leerkrachten gedurende een 24-uur durende sabbatsdag. Bij het begin hield ik een korte inleiding over stilte en gaf hen al glimlachend “ toestemming om te zwijgen ”: “Je mag gedurende dit etmaal mekaar kruisen in de gang zonder je verplicht te voelen te informeren naar de kinderen of naar de laatste weersberichten. Je mag aan tafel je gedachten rustig verder hun gang laten gaan en daardoor toelaten dat die van je buurman of –vrouw ook niet telkens onderbroken worden …”. Bij de evaluatie bleek dat die “toestemming” bij velen bevrijdend had gewerkt. Ook al kwam ze aanvankelijk wat vreemd over. Met God in gesprek gaan vraagt ruimte om te luisteren. Stilte vergemakkelijkt dat luisteren. En als je samen in stilte luistert dan klinkt de stilte in veelvoud.

MAGIS (WJD 2011)

Afbeelding
http://www.magis2011.org/magis2011/ppal/index.asp?lg=2&op=1&id= De website voor het ignatiaanse voorprogramma van de Wereldjongerendagen in 2011 ( MAGIS ) is online gegaan. Van 5 tot 15 augustus 2011 bieden de jezuïeten samen met de ruimere ignatiaanse familie een schitterend voorprogramma aan, MAGIS . Een opstarter in Loyola (5-7 augustus), gevolgd door 120 "experimenten" in geheel Spanje en Portugal (8-14 augustus). Als afsluiter en overgang naar de eigenlijke WJD (16-21 augustus) is er in Madrid  een feestelijke bekroning voor alles magisgangers(15 augustus). Ben je geïnteresseerd, dan kan je alvast contact opnemen met de verantwoordelijke voor Vlaanderen, ttz, met uw dienaar ( nikolaas.sintobin@jesuits.net ). Men zegge het voort!

Spanningsveld

Afbeelding
N. is professor aan de business-school in Parijs die op de Europese ladder de eerste plaats inneemt. Het grootste deel van zijn tijd gaat evenwel op in twee andere taken die hij, samen met drie collega’s probeert te behartigen in deze school. Ten eerste gaat gaat het over het gelijke-kansenbeleid. Door het leggen van contacten, vinden van beurzen en lange-termijnvoorbereiding, proberen om jongeren uit de armste bevolkingslagen en in het bijzonder uit de immigratie toegang te doen krijgen tot deze topopleiding. Niet velen. Enkele succeservaringen zouden reeds een enorme voorbeeldfunctie kunnen hebben. De tweede taak gaat over het uitwerken, in samenwerking met grote industriebarons, van onderzoeksprojecten om de economische gedragingen van de armsten, in Europa en in de Derde Wereld, te bestuderen. Zodoende hoopt men om economische instrumenten uit te kunnen werken waardoor de deelname van deze mensen aan het economisch proces kan worden bevorderd. Het team van N. krijgt veel aan

Solidariteit

Afbeelding
Moeder hond had één jong. Beide liepen enkele dagen geleden op een autosnelweg in de buurt van Gent. Het was een raadsel hoe ze erop waren geraakt, net ter hoogte van een eindeloos viaduct. De dieren konden alleen maar verder lopen. De moeder voelde instinctief aan hoe gevaarlijk de situatie was. Ze liet het jong aan de kant van de reling lopen en schermde het met haar lichaam af van de voorbijrijdende wagens. Een automobilist had het gebeuren tijdig gezien. Hij liet zijn vier pinklichten knipperen, vertraagde zijn snelheid en begeleidde met zijn wagen de beide dieren, aan hun ritme. De file die zich meteen vormde ten spijt. Solidariteit bestaat.

Rodrigo

Rodrigo Mendoza, een Spaanse huurling, heeft zich schuldig gemaakt aan moord en slavenhandel. Later heeft hij zich bekeerd en is jezuïet geworden. Rodrigo voelt een enorme nood aan vergeving. Zijn berouw gaat gepaard met de beslissing om boete te doen. Hij kiest ervoor om openlijk te tonen hoezeer zijn moordwapens een blok aan zijn been zijn geworden. De bevrijding en de verzoening zullen hem gegeven worden. En wel door zijn slachtoffers … Onderstaande scène uit de film “The mission” speelt zich af in de 18de eeuw in Zuid-Amerika. Ze illustreert op aangrijpende wijze wat Paus Benedictus onlangs noemde “ de genade van de boetedoening ”. Delen