Posts

Posts uit 2021 tonen

Stel je voor dat je nú zou overkomen wat dit meisje overkwam - Heerlijk kort filmpje over terugblik

Afbeelding
  Mocht jij de tijd van het voorbije jaar mogen terugdraaien, wat zou jij dan opnieuw willen beleven?  Wie of wat is jou zo dierbaar dat je die ene kans daaraan zou willen besteden. Welke gebeurtenis, welke plaats, welke persoon, welke periode uit je leven, of nog iets anders?  

Drie bouwstenen die elke mens doen groeien - Verbinden in liefde (7/10)

Afbeelding
  Verbinden is niet per se goed. Niet alle verbondenheid maakt mensen tot betere mensen. Er zijn een aantal voorwaarden wil verbondenheid ertoe bijdragen dat het mooie in de mens naar boven kan komen en zich kan ontplooien. Die voorwaarden hebben alle, rechtstreeks of met een omweg, te maken met liefde.  Niet vreemd. Liefde is de mysterieuze kern van het menszijn. Het is de liefde, in al zijn verscheidenheid en complexiteit, die mensen zo samenbrengt en samenhoudt dat hun diepere zelf verder kan openbloeien. Van oudsher zegt men dat er drie kenmerken zijn die overal zijn terug te vinden waar liefde bestaat: het ware, het goede en het schone. Dit trio kan helpen om scherper te krijgen waarom welke verbondenheid goed is voor mensen.   Nikolaas Sintobin sj

Hoe ver kan je gaan in goedheid? - Kortfilm

Afbeelding
  Je kunstgebit uitlenen aan een bedelaar. Hoe ver kan je gaan in goedheid? Doet dit je denken aan eigen ervaringen van goedheid, ook al waren die iets minder radicaal. Goedheid van andere mensen naar jou toe? Of goedheid van jou naar anderen toe? Wat deed dat met jou? Wat maakt het voor jou makkelijker om goed te zijn voor anderen? Zou je dit meer plaats willen geven in je leven? Wat maakt het voor jou moeilijker om goed te zijn?

Russisch kerstverhaal (2/2) - Het mooiste getekende kerstverhaal dat ik ken

Afbeelding
Beelden kunnen soms meer en dieper spreken dan woorden. Dit geldt ook voor het kerstverhaal, over de taalgrenzen heen.  Deze wondermooie Russische tekenfilm (2/2), ten dele geïnspireerd door de apocriefe evangelies, is een streling voor het oog en het hart.

Russisch kerstverhaal (1/2) - Het mooiste getekende kerstverhaal dat ik ken

Afbeelding
Beelden kunnen soms meer en dieper spreken dan woorden. Dit geldt ook voor het kerstverhaal, over de taalgrenzen heen.   Deze wondermooie Russische tekenfilm (1), ten dele geïnspireerd door de apocriefe evangelies, is een streling voor het oog en het hart.

Hoe voorbeeldig is de Heilige Familie? - Homilie voor feest Heilige Familie

Afbeelding
  Hieronder vind je mijn homilie voor vandaag, het feest van de Heilige Familie. In 1988 kwam in Frankrijk een film uit die een kaskraker werd. Kinderen uit twee families blijken bij de geboorte met elkaar verwisseld te zijn. Dit is het startpunt van een heerlijke satire. De kijker ontdekt twee totaal verschillende gezinnen. Het ene gezin is chique, helemaal zoals het hoort. Mooie woning, voorkomende ouders, vader heeft een nette baan, de kinderen krijgen een voorbeeldige opvoeding, meneer pastoor is vriend aan huis. Het andere gezin is alles wat je als deftig mens niet wil. Ze wonen in een onderkomen flat, ze leven van kleine diefstallen, hun woordgebruik is zo grof als het maar kan zijn, de moeder is aan de fles, de oudste zus fladdert van het ene vriendje naar het andere, enz. Naarmate de film vordert leert de kijker beide families beter kennen. Je komt erachter dat de werkelijkheid subtieler is dan de schijn. De voorbeeldige familie blijkt verre van perfect. De voornaamheid is so

Desmond Tutu op het feest van de Heilige Familie - In de serie 't hoeft niet altijd serieus te zijn ...

Afbeelding
Desmond Tutu is vandaag overleden. Jaren geleden vertelde hij een grap over de Heilige Familie ...  Wat een heerlijk mens.

Kerstwens Meester Eckhart voor ignatiaanse familie

Afbeelding
'Want de mens moet zijn zoals onze Heer het zei: "Gij zult zijn als mensen die de gehele tijd waken en wachten op hun Heer!" Waarlijk, die wachtende mensen zijn waakzaam en kijken om zich heen vanwaar Hij komt op wie ze wachten, en in alles wat komt verwachten ze Hem, hoe vreemd dat voor hen ook is, of Hij zich daar niet toch in bevindt. Zo moeten wij onze Heer wetend waarnemen in alle dingen . Daartoe behoort vlijtige aandacht en alles wat men aan kracht en zinnen kan opbrengen; zo gaat het de mensen goed en begrijpen zij God als gelijk in alle dingen en vinden zij van God in alles evenveel.' Meester Eckhart

Besef je wel hoe vér advent gaat

Afbeelding
Met de advent is het verhaal van Jezus begonnen.  Het hele verhaal.  Voor iedereen.  Ook voor jou. Ook voor mij.  

Hoe het komt dat verbondenheid destructief kan zijn - Verbinden in liefde (6/10)

Afbeelding
  Niet alle vormen van verbondenheid tussen mensen zijn opbouwend. Sommige politieke leiders lijken alles in het werk te stellen om mensen onderling te verdelen en tegen elkaar op te zetten. In alle religies en andere levenbeschouwelijke systemen heb je fanatici die, desnoods met geweld, hún ene geloof of overtuiging aan anderen willen opleggen. Ze preken haat, geen verzoening. Straatbendes staan bekend voor de hechte, onderlinge band tussen de leden. Ze illustreren dat ook geweld mensen kan verbinden. Bepaalde vormen van affectieve verbondenheid tussen mensen kunnen schade berokkenen. Sommige liefdesrelaties zijn tegelijk sterk en destructief. Geliefden kunnen de neiging hebben zich op te sluiten in hun relatie en zich af te zonderen van andere mensen. De relatie tussen ouder en kind kan er een zijn van ongezonde, wederkerige afhankelijkheid die de groei naar zelfstandigheid en volwassenheid in de weg staat. Kliekjesvorming tussen kinderen in een klas, ook een vorm van verbondenheid

"Doe het tegenovergestelde van wat je spontaan zou doen": zeven ignatiaanse tips voor een beter leven in tijden van corona

Afbeelding
In het bijzonder in Nederland leidt Corona weer tot allerhande vervelende beperkingen. De ignatiaanse spiritualiteit geeft zinvolle en soms onverwachte tips geven om beter om te gaan met de moeizaamheid die dit met zich kan kiezen.  Vreemd genoeg - of moet ik zeggen 'gelukkig genoeg' - raadt Ignatius in zo'n situaties vaak aan om net het tegenovergestelde te doen van wat je spontaan zou doen. In deze voordracht geef ik drie grondregels en zeven concrete suggesties om gelukkig te leven als corona roet in het eten strooit.

Drie vraagjes om te weten of iets goed is - Wijsheid van Ignatius van Loyola

Afbeelding
"Vooraleer je iets doet of zegt, stel je altijd eerst de vraag of het God zal bevallen, goed zal zijn voor jezelf en stichtend voor je buur." Ignatius

Hoe kunnen een mus en een zwaluw ons helpen het Kerstfeest beter te begrijpen?

Afbeelding
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven.   Psalm 84:4-5 Hoe kunnen een mus en een zwaluw ons helpen het Kerstfeest beter te begrijpen? Hierover wil ik nadenken in deze blog. Het is een radicaal concept: een liefdesrelatie met God. Voor de Griekse filosoof Aristoteles was het ondenkbaar dat de goden welke interesse dan ook zouden hebben voor de mens. De enig denkbare richting van betrokkenheid tussen goden en mens was de omgekeerde: de nietige mens moest de goddelijke volmaaktheid aanbidden. De afstand tussen mens en goden was letterlijk en figuurlijk onoverbrugbaar. De ervaring van het Joodse volk is radicaal anders. Het komt tot het geloofsinzicht dat God zich wel degelijk interesseert in de mens. Meer nog, dat Hij een voorkeursliefde heeft voor het onooglijk volkje van nomaden dat de Joden op dat

Wat negatieve ervaringen kunnen doen met verbondenheid - Verbinden in liefde (5/10)

Afbeelding
Zowel positieve als negatieve ervaringen kunnen verbindend werken. Mooie en deugddoende gebeurtenissen kunnen mensen dichter bij elkaar brengen. Gedeelde vreugde kan leiden tot innige verbondenheid.  Ook moeilijke of pijnlijke ervaringen kunnen daartoe leiden. Die kunnen mensen dichter bij elkaar brengen en de solidariteit en het wederkerig begrip versterken. Relatietherapeuten weten dat de sterkste stellen diegenen zijn die door crisissen heen zijn gegaan op zo’n wijze dat ze naar elkaar toe zijn gegroeid. Iets soortgelijk kan zich voordoen in gezinnen en tussen vrienden.  Omgekeerd leert de ervaring echter dat zowel die mooie als die moeilijke ervaringen mensen ook uit elkaar kunnen drijven. Verbondenheid is kwetsbaar. Nikolaas Sintobin sj

Bericht voor een jonge man die verlangt jezuïet te worden

Afbeelding
Aan een jonge man die verlangt jezuïet te worden, zou ik het volgende willen zeggen : Begin er niet aan, indien dit idee je verward of zenuwachtig maakt. Kom niet naar ons indien je van de Kerk houdt als van een stiefmoeder, eerder dan als van een moeder. Begin er niet aan als je denkt dat je ons daarmee een gunst doet. Kom als de dienst van Jezus Christus het hart van je leven is. Kom als je schouders hebt die breed en voldoende stevig zijn. Kom als je een open geest hebt, een voldoende open verstand en een hart dat groter is dan de wereld. Kom als je kan grappen en samen met anderen kan lachen en … van tijd tot tijd ook met jezelf kan lachen. Pedro Arrupe sj Algemene Overste van de jezuïeten van 1965 tot1983

Wat hebben religie en politiek met elkaar gemeen? - Verbinden in liefde (4/10)

Afbeelding
  Verbinden is niet enkel belangrijk op het niveau van het individu. Ook in de samenleving staat aandacht voor verbinden behoorlijk bovenaan het lijstje met aandachtspunten. Van een goede politieker wordt verwacht dat die mensen samenbrengt. De koning dient niet enkel aandacht te hebben voor zijn vriendjes. Als staatshoofd wordt hij geacht het verbindingsteken te zijn voor alle inwoners van het land.  Iets gelijkaardigs kan gezegd worden over religie. Religie komt van het Latijnse woord religare . Dat betekent letterlijk verbinden. Religie heeft tot doel mensen te verbinden en doet dat ook vaak. Met elkaar, met het goddelijke en met de hele werkelijkheid. Het is geen toeval dat, omgekeerd, het woord duivel letterlijk betekent ‘diegene die verdeeldheid veroorzaakt’. Nikolaas Sintobin sj

Iemand aanvaarden en toch diens gebreken niet onder mat vegen. Hoe doe je dat? In de leer bij Piet van Breemen sj

Afbeelding
Iemand aanvaarden betekent niet dat ik zijn gebreken ontken, dat ik ze toedek of probeer weg te praten. Aanvaarding betekent ook niet dat ik alles wat die persoon doet prachtig vind. Het tegendeel is waar. Als ik de gebreken van iemand ontken, dan aanvaard ik hem zeker niet; ik heb de diepte van die persoon nog niet bereikt. Alleen wanneer ik iemand aanvaard, kan ik werkelijk zijn gebreken onder ogen zien. Op een negatieve manier uitgedrukt: aanvaarding betekent dat ik nooit iemand het gevoel geef dat hij niet meetelt. Niets meer van iemand verwachten is zoveel als iemand doden en hem onvruchtbaar maken. Hij kan niets meer. Men zegt dat kinderen met Engelse ziekte kalk uit de muur krabben. Mensen die niet aanvaard worden, krabben aanvaarding uit de muur. Enkele symptomen: -opscheppen: op ’n subtiele of grove manier verschaffen ze zichzelf de waardering die ze zo broodnodig hebben. -starheid: mensen die zich te weinig aanvaard weten voelen zich onzeker op het levenspad

Nikolaas Sintobin sj krijgt publieksprijs voor beste spirituele boek 2021

Afbeelding
Gisteren kreeg ik de publieksprijs voor mijn boek Vertrouw op je gevoel . Kerknet stelde me enkele vragen naar aanleiding hiervan 1. Het is bijzonder dat je de publiekprijs krijgt. Hoe ervaar jij zelf die onderscheiding Boeken schrijven maakt deel uit van mijn werk als jezuïet. Zo’n prijs interpreteer ik als een bevestiging dat dit werk wordt gewaardeerd. Dat maakt mij blij. Ik geef veel voordrachten. Dan kan je mensen gedurende   1 à 2 uur iets aanreiken. Het lezen van een boek duurt veel langer en kan daarom veel dieper gaan. Die publieksprijs draagt er hopelijk toe bij dat het boek verder verspreid en gelezen wordt. Er zijn nu al vijf drukken. Hoe meer lezers hoe meer vreugde, op aarde en in de hemel! 2. Kan je kort iets vertellen over de inhoud van jouw boek en ook waarom de Heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten, volgens jou nog relevant is en een inspiratiebron kan zijn voor vandaag. Ignatius leert hoe gevoelens een vertrekpunt kunnen zijn