Posts

Posts uit september, 2010 tonen

Waardigheid

Een cirkel hoeft niet vicieus te zijn. Hij kan de mens zijn waardigheid teruggeven. Ook op onverwachte wijze. Delen

Generaal (1)

Afbeelding
Op zondag 26 september 2010 kregen de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers bezoek van hun algemene overste, pater Adolfo Nicolás. Hij ging uitvoerig met ons in gesprek. Graag deel ik met u enkele van zijn overwegingen en uitspraken. Een Spanjaard vroeg me eens: Gelooft u echt in God ? Mijn antwoord was: Niet in de God die u nu bedoelt. Maar als u dat verlangt kunnen we samen gaan zitten en praten. Delen

Jonge christenen (10)

Afbeelding
Onlangs hield ik een voordracht over “ Bouwen aan de Kerk van morgen. Geloofsvorming voor en met jongeren vandaag ”. Ik gaf er een profielschets van jonge christenen vandaag en enkele aandachtspunten voor jongerenpastoraal. Graag deel ik in een aantal afleveringen mijn reflectie met u. 2. Recht doen aan de traditionaliserende gevoeligheid van de jonge christenen. enerzijds, en bewust vormen tot Incarnatie – engagement - kritische geest, anderzijds. a. Die tendens tot grotere gevoeligheid voor de traditie is een element van de context van de jonge christenen dat we ernstig moeten nemen. Willen we hen bereiken, dan moeten we binnen gaan doorheen het deurtje dat openstaat. Voor de oudere generaties christenen lijkt me hier een grote uitdaging te liggen. Zij gaan vaak veel vrijer en kritischer om met traditie. Voor nogal wat gaat het eerder over irrelevante historische ballast waaraan ze voornamelijk onaangename herinneringen overhouden. Anderen lijken een allergie ontwikkeld tegen

Gehoorzaamheid

Afbeelding
Een jezuïet nam deel aan een conferentie over de gelofte van gehoorzaamheid in het religieuze leven. Men vroeg hem: “Uw Orde hecht veel belang aan de gelofte van gehoorzaamheid . Wat doen jullie om er zeker van te zijn dat de jezuïeten trouw blijven aan deze gelofte?” Hij antwoordde: “Dat is eigenlijk eenvoudig. Onze oversten vragen ons eerst wat we graag zouden doen en dan geven ze ons dat als zending. Zo hebben we nooit problemen met de gehoorzaamheid .” Een andere congresganger vroeg de jezuïet: “Maar hebben jullie dan geen medebroeders die niet weten wat ze willen doen? Wat doen jullie dan met hen?” De jezuïet antwoordde: “Die maken we tot overste!” Delen

Nico

Afbeelding
Vandaag krijgen de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers het bezoek van de Algemene Overste van de SJ, pater Adolfo Nicolás. Pater Nicolas is een Spanjaard. Na zijn vorming werkte hij voornamelijk in Japan en de Filippijnen. In onderstaand citaat van pater “Nico” klinkt de Oosterse inspiratie duidelijk door. Een wijze man zei ooit het volgende: “De dag begint wanneer er voldoende licht is om het gelaat van een broer of een zus te kunnen herkennen.” Delen

Seminarie-avontuur

Afbeelding
Tom, een trouwe lezer van deze blog, heeft een belangrijke keuze gemaakt. Hij zal er regelmatig verslag over uitbrengen. Zoals het een moderne jonge man behoort, zal hij dat doen via een blog, genaamd… “ Mijn seminarie-avontuur ”. Ik beveel u deze blog graag aan. Tom heeft iets te zeggen, en heeft bovendien een goede pen. Hieronder alvast een smaakgever. “ Ik heb er de laatste tijd al enkele meegemaakt: "ondervragingen". Of zoiets. Het klinkt misschien negatiever dan bedoeld, maar hoe dan ook, wanneer ik vertel over "mijn studiekeuze" (om meerdere redenen is deze woordkeuze niet juist*, maar zo weet je wel wat ik bedoel) word ik bestookt met vragen. Waarom? En wat met het celibaat? Mogen vrouwen ook priester worden volgens jou? Nog zes jaar, allee, jong! In deze tijd?! Enzovoort. Eigenlijk is het nogal vreemd voor mij om daarover te vertellen. Ik zit momenteel in een nieuwe positie; die van "priester-in-wording". En dat is echt wel wennen. Ikke, prieste

Jonge christenen (9)

Afbeelding
Onlangs hield ik een voordracht over “ Bouwen aan de Kerk van morgen. Geloofsvorming voor en met jongeren vandaag ”. Ik gaf er een profielschets van jonge christenen vandaag en enkele aandachtspunten voor jongerenpastoraal. Graag deel ik in een aantal afleveringen mijn reflectie met u. II. Aandachtspunten voor het pastorale werkveld In dit tweede deel van mijn bijdrage zou ik nu graag enkele aandachtspunten formuleren die me relevant lijken voor de geloofsvorming en de kerkopbouw met en voor jongeren. Ik zal dit doen via het schetsen van een aantal spanningsvelden. 1. Het samenbrengen en -houden van de inwijding in en het vieren van het mysterie, enerzijds, en de noodzaak van een gedegen intellectuele geloofsvorming, anderzijds. a. Jonge christenen zijn vragende partij om ingewijd te worden in het mysterie en om het mysterie te beleven en te vieren als mysterie.  Belang om samen liturgie te vieren, en daarbij te putten uit de rijkdom van de liturgische traditie van de Ke

Martelaarschap

De primitieve Kerk van de eerste eeuwen had een grote traditie van martelaarschap. De martelaar, in de christelijke traditie, is diegene die getuigt over zijn geloof in Jezus met het offer van zijn leven. Martelaarschap kan maar voorkomen uit een intense gratuite verbondenheid met de Heer. Verbondenheid die, per definitie, leidt tot vreugde en vertrouwen. Ook al kan er ook (veel) angst en pijn zijn. Beide hoeven mekaar niet uit te sluiten. Op een aangrijpende wijze wordt dit in beeld gebracht in de film “Des hommes et des dieux”, het verhaal over de laatste maanden van de trappisten van Tibhirine in Algerije. Delen

Toast

Afbeelding
Het voorbije WE heeft de Paus kardinaal John Henri Newman zaligverklaard. In dit kader is het interessant om te herinneren aan een beroemde uitspraak van Newman. “ Indien ik, aan het einde van een maaltijd, een toast zou moeten uitbrengen op de godsdienst, dan zou ik drinken op de gezondheid van de Paus. Maar eerst op de gezondheid van het geweten, en dan pas op die van de Paus .” Dit zegt iets over Newman. Maar net zogoed over Benedictus die een grote bewondering heeft voor Newman en die de zaligverklaring van Newman bijzonder genegen was. Delen

Prijs

Afbeelding
Tijdens een gebedswake in Hyde Park, de avond voor de zaligverklaring van John Henri Newman, ging Paus Benedictus in op de betekenis van deze laatste voor christenen vandaag. Benedictus zei dat het leven van Newman illustreert dat passie voor de waarheid en voor intellectuele eerlijkheid een hoge prijs heeft. De waarheid vraagt immers om getuigenis. “ De prijs die je vandaag moet betalen voor trouw aan het Evangelie is niet meer opgehangen, verdronken of gevierendeeld worden. Wel kan het met zich brengen dat je meteen afgeschreven wordt, belachelijk gemaakt of geparodieeerd .” Hij voegde hier nog aan toe dat de Kerk “ zich niet kan onthouden van de taak om te verkondigen dat Christus en zijn Evangelie de waarheid zijn die redt .” Delen

Luc en Nele

Afbeelding
Gisteren had ik het geluk het huwelijk van Luc en Nele in te zegenen. Hieronder vindt u de homilie die ik heb uitgesproken. De eerste lezing was het hooglied van de liefde. De evangelielezing was de parabel van het mosterdzaadje. Beste Luc en Nele, De evangelietekst die jullie gekozen hebben is merkwaardig. Hij komt uit een serie parabels waarin Jezus uitlegt wat “het Rijk der hemelen” juist betekent. Een woord dat jullie, veronderstel ik, niet dagelijks gebruiken. Het verwijst naar iets wat aan de horizon ligt, de voltooiing, het volmaakte geluk: de mens die voorgoed bij God is, die helemaal uitgezuiverd is door liefde. Luc en Nele, horen jullie ook dat een stemmetje dat zegt: “Hé ho … is het daar goed zweven, lekker hoog tussen de wolken? Volmaakt geluk, zuivere liefde … Wij zijn gewone mensen hoor! Voetjes op de grond aub!” Geen zorgen. Het Evangelie zelf brengt ons meten terug naar de concrete werkelijkheid. Herinner je hoe Jezus het Rijk der hemelen omschrijft: “Het is als e

Anderen

Afbeelding
Gisteren nam ik deel aan de “Ignatiusdag” op het jezuïetencollege van de Antwerpse binnenstad. 100 jongens en meisjes uit het eerste jaar van de humaniora kregen er een daglang een ignatiaans bad om hun carrière bij “de jezuïeten” te beginnen: het lezen en bespreken van een strip over Ignatius, een ignatiaanse gebedsviering, een ignatiaanse wandeling door de binnenstad en een uitvoerige voorstelling door een gemengd team van jezuïeten, leerkrachten en jonge oudleerlingen van de jezuïtische/ignatiaanse traditie. De regelmatige bezoekers van deze blog hebben al gehoord over het Sociaal Project dat nu voor het 8ste jaar loopt in onze Vlaamse colleges, net zoals in de meeste van de SJ-colleges wereldwijd. Bedoeling ervan is om oudere leerlingen de kans te bieden om zich vrijwillig en voor langere tijd in te zetten voor hun medemens en om te reflecteren over deze ervaring. Dit in overeenstemming met een citaat van Ignatius dat stelt dat liefde zich uit in daden, meer dan in woorden. Bl

Uitdaging

Afbeelding
Paus Benedictus is gisteren aangekomen in GB. Ik heb zo het vermoeden dat hij ons in zijn talrijke toespraken en homilieën op heel wat parels zal vergasten. Hier alvast het slot van zijn homilie in Glasgow: Ten slotte wil ik me graag tot jullie richten, dierbare jonge katholieken van Schotland. Ik vraag jullie met aandrang dat jullie een leven zouden leiden dat waardig is aan de Heer (Ef. 4, 1) en aan jullie zelf. Dag in dag uit worden jullie geconfronteerd met talrijke bekoringen – drugs, geld, seks, pornografie, alcohol – waarvan de wereld beweert dat ze jullie geluk zullen brengen, terwijl het gaat over zaken die kapot maken en die verdeeldheid zaaien. Er is maar een iets dat echt blijft duren: de liefde van Jezus Christus voor elk van jullie persoonlijk. Ga op zoek naar Hem, leer Hem kennen en van Hem houden, Hij zal jullie bevrijden uit de slavernij van het schitterende maar oppervlakkige bestaan dat de huidige samenleving ons vaak voorhoudt. Laat wat geen waarde heeft link

Jonge christenen (8)

Afbeelding
Onlangs hield ik een voordracht over “Bouwen aan de Kerk van morgen. Geloofsvorming voor en met jongeren vandaag ”. Ik gaf er een profielschets van jonge christenen vandaag en enkele aandachtspunten voor jongerenpastoraal. Graag deel ik in een aantal afleveringen mijn reflectie met u. 9. Het is geweten dat voor een significant deel van de jonge priesters en religieuzen de ervaring van de WJD een mijlpaal geweest is in hun beslissing om in te treden. Analoge verhalen kunnen worden verteld over andere jonge christenen. Toen in 1997 de WJD plaats vonden in Parijs, was er een officiële verklaring van de Vlaamse katholieke jeugdraad om zich te distantiëren van dit initiatief van de institutionele Kerk. 15 jaar later, voor de uitgave in Madrid, zijn de WJD de absolute prioriteit voor de Vlaamse IJD. Meer dan ooit geldt dat jonge christenen er nood aan hebben om samen te komen met gelijkgezinde generatiegenoten, om mekaar te dragen, om samen, in veiligheid en vertrouwen, te vieren, te

Smart

Vandaag viert de Kerk het feest van OLV van Smarten. Pijn, ontgoocheling, verdriet, radeloosheid, verstomming ... Enkel in geloof weten dat er ook hoop is. Aan de horizon. Delen

Heer

Afbeelding
Enkele dagen geleden kreeg ik uit Chili een homilie doorgestuurd. Jules Stragier sj, een bevriend medebroeder, had er in Concepción, de 50ste verjaardag gevierd van zijn intrede in de SJ. In de dankviering gaf hij een aangrijpende terugblik op zijn persoonlijke heilsverhaal. Hij beëindigt zijn terugblik met het verwoorden van "de grote les" die hij trekt uit 50 jaar religieus leven. Even kort als krachtig: “Toelaten dat de Heer de Heer zij van mijn leven. Hij is immers de weg naar het geluk”. Delen

Jonge christenen (7)

Afbeelding
Onlangs hield ik een voordracht over “ Bouwen aan de Kerk van morgen. Geloofsvorming voor en met jongeren vandaag ”. Ik gaf er een profielschets van jonge christenen vandaag en enkele aandachtspunten voor jongerenpastoraal. Graag deel ik in een aantal afleveringen mijn reflectie met u. 8. Een systematisch kritisch discours tav de institutionele Kerk doet het eerder goed bij jongeren in het algemeen, ook al lijken zij me daar minder en minder boodschap aan te hebben. Bij jonge christenen werkt het averechts. Ook zij koesteren een principiële argwaan tov georganiseerde en geïnstitutionaliseerde levensbeschouwing. Maar, tegelijkertijd, dreigt bij hen de (systematische) kritiek van de oudere generaties christenen op “het instituut” Kerk over te komen als gespletenheid en/of nestbevuiling die de geloofwaardigheid van de persoon en van het geheel aantast. Zij willen fier kunnen zijn op datgene waar zij voor kiezen en waar zij zich mee identificeren. Zij verlangen voorgangers die zowel kri

Balk

Afbeelding
Enkele dagen geleden kregen we uit Lucas de tekst te lezen over de splinter en de balk. Graag deel ik met u een commentaar die de heilige Augustinus (354 – 430) hierover schreef. " Hoe kun je tegen je broeder of zuster zeggen: "Laat mij de splinter in je oog verwijderen," terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen", dat wil zeggen: Jaag eerst de haat uit jezelf: vervolgens kun je degenen die je liefhebt, corrigeren. En hij zegt terecht "huichelaar". Ondeugden berispen moet eigen zijn aan rechtvaardige en waakzame mensen. Om het te doen matigen kwaardaardigen zich een rol aan; ze doen denken aan acteurs die hun identiteit achter een masker verbergen... Wanneer we moeten berispen of corrigeren, laten we dan met gewetensvolle zorg waakzaam zijn en ons deze vraag stellen: Hebben we niet ooit zelf dez

Spanningsveld

Afbeelding
De voorbije dagen hebben heel wat webmasters en communicatiecoördinatoren hier in Dublin hun initiatieven en werkwijzen voorgesteld. Een Koreaanse medebroeder legde uit hoe hij, al heel wat jaren via het internet retraites en geestelijke begeleiding aanbiedt aan Koreaanse christenen. Een rustig verhaal over hoe hij heel eenvoudig, met een minimum aan middelen, bewust mikt op diepgang en kwaliteit. Een Spaanse medebroeder pakte het anders aan. Op flashy wijze, met de nieuwste sofware en als een professionele entertainer presenteerde hij ons zijn communicatieproject (Magis 2011) voor het ignatiaanse voorprogramma voor de komende Wereldjongerendagen in Madrid. Indrukwekkend. Volledig op dezelfde golflengte als het jongerendoelpubliek. Meeslepend als een wervelwind. Of er veel van blijft hangen, is nog een andere vraag. Het contrast kon niet groter zijn. De ignatiaanse traditie nodigt uit tot inculturatie. Zoveel als mogelijk. Je kan maar binnenkomen via de deuren en vensters die o

Jonge christenen (6)

Afbeelding
Onlangs hield ik een voordracht over “ Bouwen aan de Kerk van morgen. Geloofsvorming voor en met jongeren vandaag ”. Ik gaf er een profielschets van jonge christenen vandaag en enkele aandachtspunten voor jongerenpastoraal. Graag deel ik in een aantal afleveringen mijn reflectie met u. 6. De houding van jongeren – en ook minder jongeren – tav engagement is complex.  Inzet voor concrete (goede) doelen, alleen of in groep is aantrekkelijk. Er is grote generositeit. Maar men wil precies weten waartoe en hoelang men zich engageert. Jongeren zijn niet langer bereid een blanco cheque te ondertekenen.Vrijheid wordt vaak geïnterpreteerd als afwezigheid van engagement op onbepaalde termijn, met het open laten van alle mogelijkheden.  Dit geldt in het bijzonder op levensbeschouwelijk vlak. Aan het einde van een bezinnings-WE zei een student die een van de voortrekkers was geweest van het WE: “Ik ben nog maar 20 jaar. Ik ben dus nog veel te jong om mij te binden aan één godsdienst.” En

Geboost

Deze dagen neem ik deel aan de bijeenkomst van de Europese webmasters van jezuïetenwebsites in Dublin; de helft medebroeders, de helft medewerkers. Enkele deelnemers komen uit de USA waar geen analoog forum bestaat. Bedoeling is om onszelf te vormen, zowel inzake internet- en communicatietechniek als inzake creativiteit, nieuwe initiatieven, evoluties … Sommige deelnemers zijn hooggeschoold en werken fulltime voor het web. Anderen zijn meer amateuristisch. Een gevarieerde groep. Ruth en Peter werken met podcast om mensen wereldwijd te helpen in hun gebed, Anton en Frances geven emagazines uit, Denise werkt voltijds voor een blog over ignatiaanse spiritualiteit in de USA, Flavio reorganiseert de internetcommunicatie van de Italiaanse SJ, Paul is veranwoordelijk voor een grote SJ-multimediale uitgeverij in Chicago, Pat probeert om het SJ-apostolaat meer aanwezig te krijgen op radio en televisie in Ierland, Benedict was pastoor en is nu sinds een maand webmaster van de Sloveense websit

Strijd

Afbeelding
Het vinden van en trouw blijven aan je roeping als christen, welke die ook is, gaat niet vanzelf. Het is een strijd. Ze leidt naar volheid van leven. Maar gaat ook gepaard met twijfel en pijn. Hieronder vindt u een ongebruikelijk persoonlijk getuigenis van Paus Benedictus dd 6 augustus 2010, in zijn boodschap aan de jeugd nalv de komende WJD in Madrid. [...] Er is een periode, gedurende de jeugd, waarin elkeen zich de vraag stelt: wat is de zin van mijn leven? Welk doel, welke richting verlang ik eraan te geven? Dit is een fundamentele etappe in het leven. Ze kan de ziel echt kwellen, soms een hele tijd. Je denkt dan aan je beroepskeuze, je sociaal leven, je liefdesleven … In deze context denk ik terug aan mijn eigen jeugd. Op de een of de andere manier was ik me ervan bewust dat de Heer wilde dat ik priester werd. Maar later, na de oorlog, toen ik in het seminarie en aan de universiteit mij daarop voorbereidde, heb ik die zekerheid opnieuw moeten veroveren. Ik heb me de vraag moe

Jonge christenen (5)

Afbeelding
Onlangs hield ik een voordracht over “Bouwen aan de Kerk van morgen. Geloofsvorming voor en met jongeren vandaag ”. Ik gaf er een profielschets van jonge christenen vandaag en enkele aandachtspunten voor jongerenpastoraal. Graag deel ik in een aantal afleveringen mijn reflectie met u. 5. Jongeren hebben nood aan identiteit . Ze zoeken ijkpunten. Liefst eenvoudige en duidelijke. Ze verlangen vaste grond onder de voeten, in een cultuur die hen geen referentiekader biedt. Het is niet toevallig dat vele nieuwe bewegingen in de Kerk zich, onder meer, kenmerken door een sterk moraliserende reflex en door nadruk op visibiliteit en uitwendig waarneembare herkenbaarheid. Dit geldt zowel voor christenen als voor anderen.  Bv. : Een tijdje geleden was ik op bezoek bij vrienden. Zij geven hun zoon een volstrekt vrijzinnige opvoeding. Het kind was dan ook bij de vrijzinnige scouts. De laatste jaren was er in die scoutsgroep een veel strikter uniform ingevoerd, was er meer aandacht gekome

Ontmoeting

Afbeelding
In het bericht van gisteren plaatste ik twee verschillende types van informatie over de islam naast mekaar. Vandaag bied ik u de vertaling aan van een uittreksel van het interview met Samir Khalil Samir sj . In enkele regels geeft het inzicht in een fundamenteel verschil tussen christendom en islam. Het illustreert hoe je, in de ontmoeting met de ander, jezelf des te beter kan leren kennen. “De islam heeft er toe bijgedragen om het geloof in de ene God opnieuw te bevestigen: de uitnodiging om ons helemaal aan Hem toe te wijden, om ons leven te veranderen om Hem meer te aanbidden. Dit was een gezonde reactie, volledig in de lijn met de joodse en de christelijke bijbelse traditie. Evenwel, zodoende heeft de islam tegelijkertijd alles wat ook maar enigszins voor problemen zorgde geëlimineerd. Meer in het bijzonder: de menselijke en de tegelijkertijd goddelijke natuur van Christus; de Ene en Drieëne God die dialoog en liefde is; en het gegeven dat Christus gehoorzaam werd tot en met de

Raadgevers

Afbeelding
Angst, boosheid, bitterheid … het zijn geen goede raadgevers. Wil je op zoek gaan naar de waarheid, dan is een liefde- en respectvolle benadering zoveel vruchtbaarder. Dit geldt ook voor de “waarheid over de islam”. Samir Khalil Samir sj, Egyptisch jezuïet, is een gerenommeerd islamkenner. Hij kan kritisch en nuchter zijn over de islam … omdat hij ervan houdt. Dit boeiende interview met hem over de plaats van de islam in de christelijke visie op Gods heilsplan voor de mensheid getuigt hiervan. Het is niet zwevend. Het biedt perspectief en dynamiek. Wat een contrast met onderstaande video waar eenzijdige negativiteit, om niet te zeggen verdoken haat, de toon zet. De logische conclusie is er een van verlamming en totale impasse. Aan elk van ons de keuze. Delen

Jonge christenen (4)

Afbeelding
Onlangs hield ik een voordracht over “ Bouwen aan de Kerk van morgen. Geloofsvorming voor en met jongeren vandaag ”. Ik gaf er een profielschets van jonge christenen vandaag en enkele aandachtspunten voor jongerenpastoraal. Graag deel ik in een aantal afleveringen mijn reflectie met u. 4. Jongeren vandaag zijn, zoals jongeren van alle tijden, gevoelig voor radicaliteit . Hoe radicaler, hoe meer “anders” hoe echter en hoe geloofwaardiger.  “Een echte priester is een priester die in clergy loopt. Die is niet beschaamd en komt ten minste uit voor wie hij is.” Een echte priester is ook iemand die loyaal is tav de Kerk, ook het instituut. Een al te kritische houding kan moeilijk geplaatst worden.  Binnen de katholieke Kerk in Europa is een van de congregaties die het meeste roepingen heeft die van de Kleine Zusters van Bethlehem (Opgrimbie). Het gaat over cenobitische kluizenaressen die zich inspireren aan de Kartuizers. Het is een tamelijk recente stichting die haar levensvatba

Samuel

Afbeelding
Vandaag legt Samuel Overloop zijn geloften af in de Sociëteit van Jezus, samen met een Ierse en een Engelse medebroeder. Na twee jaar proeftijd in ons noviciaat in Birmingham gaat Samuel verder in zijn vormingsparcours en gaat hij filosofie studeren in Londen. Voor in zijn intrede studeerde Samuel klassieke talen. Mogelijks ontdekte hij daar de spreuk van Vergilius die prijkt op de aankondiging van de geloften: Omnia vincit amor - de liefde overwint alles - Delen

Narcissisme

In de spiegel kijken. Je op jezelf richten. Aangetrokken worden door je eigen beeld. Gefascineerd zijn door jezelf. Het is een teken van onze tijd. Het is een ziekte van onze tijd. Narcissisme blijkt even aantrekkelijk als verlammend en dodelijk. Voor velen. Delen

Jonge christenen (3)

Afbeelding
Onlangs hield ik een voordracht over “ Bouwen aan de Kerk van morgen. Geloofsvorming voor en met jongeren vandaag ”. Ik gaf er een profielschets van jonge christenen vandaag en enkele aandachtspunten voor jongerenpastoraal. Graag deel ik in een aantal afleveringen mijn reflectie met u. 3. Jongeren hebben een verbazend vermogen om in het nu te leven , en om ten volle te genieten van wat zich aandient. Wat er ook aan dat nu-moment is voorafgegaan of wat er op zal volgen. Tot op zekere hoogte zou je kunnen stellen dat verleden en toekomst voor hen niet echt relevant zijn. Is belangrijk en waar datgene wat ik nu kan ervaren, zolang als ik het kan ervaren en ik daarvoor kies. Er is een grote soepelheid en aanpassingsvermogen. Er is een grote druk om nú te genieten en om je goed te voelen. Tegelijkertijd is er veel onzekerheid, zinloosheid, wanhoop, twijfel, onmacht, eenzaamheid, angst en kwetsbaarheid. Vele jongeren hebben diepe kwetsuren: affectief, relationeel, seksueel … Vaak is hi

Asielzoekers

Afbeelding
Mia Honinckx is arts en werkt bij asielzoekers. Onderstaande paragraafjes komen uit een getuigenis over hoe zij de ignatiaanse spiritualiteit beleeft in haar beroepsleven. Met de hulp van Ignatius meen ik te kunnen onderscheiden dat zij, net als ik mens zijn, beiden kinderen van God. Ik zie geen argumenten waarom ik beter zou zijn dan zij. Ik ervaar het als vanzelfsprekend deze mensen te ontmoeten, hen respectvol te bejegenen. De bewoners zijn misschien wel materieel afhankelijk van het opvangcentrum maar zijn als mens in staat om heel wat te geven. Ik had dan ook het geluk heel wat te krijgen en heel wat te mogen leren. Zo keek ik met grote verwondering naar het grote Godsvertrouwen van mensen uit Afrika. Meer dan eens vraag ik mij af of het wel eerlijk is, of ik wel recht heb op een beter – comfortabeler leven dan de bewoners – of ik niet meer moet geven, of ik mij hierover niet schuldig moet voelen. Meer dan eens had ik het moeilijk om op tijd naar huis te gaan, waar mij nochtan