Posts

Posts uit mei, 2009 tonen

Nieuw

Afbeelding
Pinksteren: een nieuw begin De vraag kan echter gesteld worden waarom Jezus niet in zijn zichtbare gestalte onder ons gebleven is. Of anders uitgedrukt, betekent de Hemelvaart niet ergens dat wij door Jezus in de steek worden gelaten? Welintegendeel. De Hemelvaart van Jezus wordt door de Schrift zelf aangekondigd als een voorwaarde opdat God voortaan op nog meer intense wijze de mensen actief zou kunnen bijstaan. “de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.” (Joh 7, 39) De Schrift stelt uitdrukkelijk dat het wederopstijgen van de Zoon een voorwaarde is opdat de Geest/Helper zou kunnen worden gegeven.  “Voor jullie eigen bestwil moet Ik weggaan; doe Ik dat niet, dan zal de Helper niet komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar jullie toezenden.” (Joh 16, 7)  “En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, [17] de Geest van de waarhe

Kapper

Een franciscaan laat zijn haar knippen. Na afloop vraagt hij hoeveel hij moet betalen. De kapper zegt dat hij religieuzen nooit laat betalen. De franciscaan bedankt de kapper en gaat naar huis. De volgende ochtend vindt de kapper een mand met vers brood voor zijn deur, gebakken in het klooster van de franciscanen. Een augustijn laat zijn haar knippen bij de zelfde kapper die opnieuw zegt dat hij geen geld vraagt aan religieuzen. De volgende morgen krijgt de kapper een lekkere fles wijn uit de wijnkelder van de augustijnen. Een jezuïet gaat bij de kapper, en ook aan hem zegt de kapper dat hij geen geld aanneemt van religieuzen. De volgende morgen, als hij zijn zaak opent, staan er twaalf andere jezuïeten te wachten op een knipbeurt

Jezus

Een moderne vorm van het Jezus-gebed. Om heel stilletjes naar te luisteren en te bidden. Fernando Ortega In the morning, when I rise In the morning, when I rise In the morning, when I rise, give me Jesus Give me Jesus, Give me Jesus, You can have all this world, But give me Jesus When I am alone When I am alone When I am alone, give me Jesus Give me Jesus, Give me Jesus, You can have all this world, But give me Jesus When I come to die When I come to die When I come to die, give me Jesus Give me Jesus, Give me Jesus, You can have all this world, You can have all this world, You can have all this world, But give me Jesus

Buiten

Bij Lethielleux en DDB verscheen onlangs een kort boekje: “De Mgr Lefebre à Mgr Williamson. Anatomie d’un schisme”. Florian Michel, historicus, en Bernard Sesboüé sj, theoloog, denken erin na over de historische achtergrond en de theologische en ecclesiologische uitdagingen die het schisma van Lefebre stelt. Beide geleerden geven serene en goed leesbare analyses ten beste van een heel complex dossier. Interessant is te zien hoe Michel aantoont dat Lefebre en zijn volgelingen, tegen wil en dank, heel postmodern zijn: grote argwaan tov het (pauselijke) gezag. Hij spreekt van een “mei 68” van rechts. Eigen aan de traditionalisten is dat ze hun ongehoorzaamheid tav het hoogste gezag in de Kerk rechtvaardigen door beroep te doen op een nog hogere gehoorzaamheid aan de aloude Traditie. Met dien verstande dat ze zélf beslissen welke de inhoud is van die Traditie waaraan ze willen gehoorzamen. Maar het eigene van de christelijke gehoorzaamheid is net dat je gehoorzaamt aan iets/iemand buiten

Geloften

Afbeelding
Op 16 mei 2009 legde medebroeder Bart Bosteels zijn laatste geloften af als broeder in de Sociëteit van Jezus. In zijn homilie ging pater Provinciaal Jan Koenot in op het geloftenleven in de Sociëteit van Jezus. Enkele uittreksels: Binnen de christelijke geloofsgemeenschap heeft zich het religieuze leven volgens de drie geloften ontwikkeld omwille van Jezus Christus. Verzaken aan oermenselijke verlangens, zo hebben de woestijnvaders en de stichters van de religieuze orden ervaren, is een goede weg om in de kennis van God en in de liefde tot Christus te groeien. Als God niet een begrip is, maar de aard van het persoonlijke heeft, dan kan men Hem in de diepte leren kennen alleen maar als men voor Hem tijd neemt en er voor Hem in ons leven ruimte is, zoals men ook menselijke personen niet echt leert kennen als men niet veel tijd met hen doorbrengt en hun geen plaats biedt in ons bestaan. Wie leeft volgens de geloften, doet afstand van zaken die de aandacht van een mens soms volledig in be

112

Afbeelding
Gisteren was het de afsluiting van het Sociaal Project voor de 5de jaars van ons O.L.Vrouwecollege van Antwerpen. Ik had ze in september “gezonden”. Nu mocht ik hen nog een slotwoord toespreken. Ik heb hen onder mee het volgende gezegd over het belang van de terugblik. Jullie hebben het gemerkt, we hebben jullie niet alleen gevraagd om dingen te doen. Maar ook om na te denken. Waarom zo’n nadruk op dat e-boek, op die terugbliksessies, op dat stageverslag?  Maw, waarom is de terugblik zo belangrijk? Waarom is het zinvol om je eigen voorbije ervaring opnieuw onder de loep te nemen? Om na te gaan wat er zich ook op een dieper niveau in jou diepste zelf heeft afgespeeld.  Wij zijn een ignatiaans college, een jezuïetencollege. Het eigene van de jezuïetenpedagogie en -spiritualiteit heeft alles te maken met die terugblik. Onlangs hoorde ik de rector van een Amerikaanse SJ-universiteit zeggen: “De taal die God gebruikt om tot ons te spreken is die van onze ervaring.”  Het is heel belangrij

Wonderen

Ignatius van Loyola is het meest bekend als auteur van de Geestelijke Oefeningen. Minder geweten bij het ruimere publiek is dat hij van, vanaf het ogenblik van zijn bekering, steevast ook sociaal werk heeft gedaan. Tot op vandaag zijn duizenden jezuïeten wereldwijd betrokken bij daadwerkelijke inzet voor de noodlijdende medemens. JRS, de “Jesuit Refugee Service” is een NGO die zich wereldwijd inzet voor vluchtelingen. Op een heel eigen manier. Elías López Pérez, een Spaanse jezuïet die onlangs zijn doctoraat in de theologie behaalde aan de KULeuven, en sinds kort algemeen onderdirecteur voor de wereldwijde JRS, vertelt over deze mensen die geloven in wonderen. .

Weg

Afbeelding
Vandaag viert de Sociëteit het feest van Onze Lieve Vrouw van de Weg . Onze Lieve Vrouw van de Weg is de naam van een fresco uit de 15de of de 16de eeuw dat zich bevindt in de kerk van de Gesú, de hoofdkerk van de jezuïeten in Rome. De verering die te Rome de Madonna della Strada geniet is een voortzetting van de oosterse verering van Maria als weggeleidster. Onze Lieve Vrouw van de Weg is de patrones van de Sociëteit van Jezus. Ignatius zei beschermd te zijn door Maria tijdens zijn leven als militair. Ignatius had een bijzondere verering voor deze Madonna, wier kapel de eerste kerk werd welke de Sociëteit van Jezus bezat. Het fresco werd gerestaureerd in 2006. Twee meer recente verflagen werden verwijderd om terug de oorspronkelijke schoonheid van dit schilderij in het daglicht te plaatsen.

Zegen

Afbeelding
Op 18 mei laatstleden, naar aanleiding van de werelddag voor de communicatie, gaf Federico Lombardi sj een conferentie in Allan Hall (GB), met als titel: “Gezegend zij het net?” – Een Romeins perspectief op de problemen aangaande de nieuwe communicatie F. Lombardi sj is het hoofd van de persdienst van het Vaticaan. Hij is tevens directeur van Radio Vaticaan en van de Vaticaanse televisie (CTV). Hieronder vindt u enkele uittreksels van deze boeiende voordracht waarin Lombardi zowel communicatietechnische als theologische beschouwingen ten beste geeft in zijn analyse van de uitdagingen waarvoor het internet de Kerk plaatst. Ik ben er van overtuigd dat met de kwestie van de relaties tussen christenen en moslims op een meer open, ernstige en meer diepgaande wijze omgegaan is ná Regensburg dan ervoor; dat de luidruchtige reactie op de verklaringen van bisschop Williamson het mogelijk hebben gemaakt, niet enkel om de echte standpunten van de Paus en van de Kerk aangaande de Holocaust ruimer

Recto verso

De Franse ignatiaanse familie heeft een nieuw initiatief genomen dat u mogelijks kan interesseren. Het heet « Vers dimanche ». Het is even eenvoudig als origineel. Het gaat om aanzetten om te bidden met de evangelielezing van de zondag. Ééntje voor elke dag van de week. Één blad recto verso, dat je wekelijks kan afprinten en plooien tot een handig boekje. Meer info en uitleg op " www.versdimanche.com ".

Open

Afbeelding
Hemelvaart: een open einde Met de Hemelvaart komt een einde aan de lichamelijke aanwezigheid van Jezus onder de mensen. Er is weliswaar nog de aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie. Maar het tijdperk van de bijzondere lijfelijke aanwezigheid van de Zoon wordt definitief afgesloten door de Hemelvaart. In de dynamiek en de logica van de heilsgeschiedenis, beantwoordt de Hemelvaart onmiskenbaar aan de incarnatie/menswording: de Zoon is nedergedaald naar de aarde. Hij heeft er een bepaalde tijd verbleven. Hij is gestorven en is vervolgens verrezen. Het opstijgen naar de hemel betekent dat Hij teruggekeerd is “naar waar Hij eerst was” (Joh 6, 62). De Verrezene is nu definitief terug bij de Vader. Hij is opnieuw “tot Gods majesteit verheven”(Joh 7, 39), “aan de rechterhand van God. (Mc 16, 19) De vroegere toestand van de gewone aardse nabijheid is voorbij. Of zoals Jezus het uitlegt aan Nikodemus: “Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neerg

Oorsprong

Afbeelding
Vandaag, 20 mei, gedenken we het begin van de bekering van Ignatius van Loyola. Op 20 mei 1521 werd hij inderdaad zwaar gewond in Pamplona. Het werd het begin van een bekeringsproces dat lange jaren zou in beslag nemen. In zijn autobiografie, “ Het verhaal van de pelgrim ”, vertelt meesterverteller Ignatius de eerste etappes van deze pelgrimstocht. Deze zou zo maar eventjes 20 jaar duren. Hieronder vindt u de eerste paragrafen waarin hij zijn verwonding beschrijft. De laatste regels verhalen het subtiele begin van de bekering. Het is die precieze ervaring die aan de oorsprong ligt van de ignatiaanse spiritualiteit. Tot aan zijn zesentwintigste was hij iemand die zich overgaf aan de ijdelheden van de wereld. Wat hij vooral graag deed was zich oefenen in het hanteren van de wapens, met een groot en ijdel verlangen daarbij eer te behalen. Zo ook die keer toen hij zich in een vesting bevond, die door de Fransen werd aangevallen. Iedereen was van mening dat ze zich moesten overgeven, op voo

Viva voce

Ook in onze colleges wordt inzet voor de ander au sérieux genomen. Als u even tijd hebt, leg ik het u graag uit … viva voce.

Inigo

Afbeelding
In ons huis in Brugge wonen jezuïeten. Uiteraard. Je kan er enkele dagen op retraite gaan. Niet ongebruikelijk voor een jezuïetenhuis. Maar in “Inigo” heb je ook een heel andere categorie bewoners. Gemiddeld verblijven er in Inigo 3 mannen in opvang, voor enkele weken of maanden. Ex-gevangenen, jongeren die thuis niet meer welkom zijn, mensen die werk en gezin verloren zijn … Ze krijgen er een kamertje, zitten samen met de gemeenschap aan tafel, sommigen nemen deel aan de gebedsmomenten. Enkele duidelijke afspraken en discrete persoonlijke begeleiding helpen om terug evenwicht en wat zelfvertrouwen te vinden en zich voor te bereiden op zelfstandig leven. Het vraagt een grote en voortdurende inspanning van de gemeenschap. Alles staat achter slot en grendel. Aan de muren zie je nogal wat sporen van kadertjes die “verdwenen” zijn. Elke morgen moet het ontbijt klaar staan vanaf 6 u … Deze prijs betalen de medebroeders van ons huis in Brugge graag en al vele jaren om aan “opvang” van deze

Overzicht

Dit is een mooie overzichtsvideo van het bezoek van de Paus aan het Nabije Oosten.

Ooit

Lange jaren verzorgde Marc haar thuis, tot zij moest worden opgenomen. 7 jaren lang ging hij haar trouw bezoeken. Snel was er geen echt contact meer. Maar Krista bleef zijn beminde vrouw. Op het doodsprentje staat onderstaande tekst, geschreven door Marc. Nooit las ik in zo weinig woorden zo’n intensiteit aan pijn, liefde, hoop en geloof. Mijn dolend, onnoembaar gemis, kende je mij niet meer ? Sinds lang meende ik het te lezen in je verbaasde ogen. Wist je niet meer dat jij en ik eén leven waren waarin er niets kan zijn dat niet aan jou doet denken ? Droomde je nooit dat ooit iets op ons wacht, iets zonder pijn, iets zonder einde ?

Brug

Afbeelding
Hier een stukje uit de homilie die de Paus gisteren uitsprak in Nazareth, vlak bij de plaats waar Jezus volgens de overlevering ei zo na in een afgrond werd geduwd. De spanningen waarnaar de Paus verwijst betreffen een reuzengrote moskee die moslims wilden bouwen net tegenover de basiliek van de aankondiging in Nazareth. Uiteindelijk trok de Israëlische overheid de toestemming in. In Israël staan systematisch een of meerdere moskeeën naast kerken. Een oude naam voor de paus is « pontifex », bruggenbouwer, van God naar de mens, en omgekeerd. Op zijn reis naar Israël heeft Benedictus indrukwekkend gebouwd aan bruggen, zowel naar moslims als naar joden. Goede vrienden, in het openingsgebed van de mis van vandaag hebben we de Vader gevraagd « ons te helpen om te leven naar het voorbeeld van de Heilige Familie, één in respect en liefde ». Laten wij opnieuw ons engagement bevestigen om zuurdesem te zijn van respect en liefde in de wereld rondom ons. Net zoals het geval was voor talrijke gen

Magis

De Amerikaanse jezuïeten hebben Georgetown University, een van de meest prestigieuze onderwijsinstellingen van het land. Maar ook de Washington Jesuit Academy . Adolescenten krijgen er les van 7u30 tot 19u30. Volgens gebruikelijke sociologische criteria zijn/waren zij boefjes. Amper 13% kan behoorlijk lezen als zij beginnen. Maar in drie jaar vorming in deze gratis school worden de meesten uitstekende leerlingen. Heel wat onder hen vatten na afloop universitaire studies aan. Uitmuntendheid is niet alleen voor de “besten”. “Magis” is er voor iedereen. Surf gerust even naar deze indrukwekkende video over de "Washington Jesuit Academy".

Klaagmuur

Afbeelding
Ziehier het gebed, geschreven door Paus Benedictus, en bestemd voor de klaagmuur in Jeruzalem, op 12 mei 2009. God van alle tijden, Bij mijn bezoek aan Jeruzalem, de « Stad van de Vrede », gemeenschappelijke geestelijke verblijfplaats van de joden, de christenen en de moslims, bied ik U aan de vreugde, de hoop en de versmachtingen, de beproevingen, het lijden en de pijn van uw volk over heel de wereld. God van Abraham, van Isaac en van Jacob, hoor het schreeuwen van hen die bedroefd zijn, die angst hebben, die beroofd zijn, zend uw vrede over dit Heilig Land, over het Midden Oosten, over heel uw familie van mensen ; beroer de harten van allen die in uw naam roepen, om nederig te stappen op het pad van rechtvaardigheid en mededogen. « God is goed voor hen die Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt » (Klaagl. 3, 25)

Wonderen

Ignatius van Loyola is het meest bekend als auteur van de Geestelijke Oefeningen. Minder geweten bij het ruimere publiek is dat hij van, vanaf het ogenblik van zijn bekering, steevast ook sociaal werk heeft gedaan. Tot op vandaag zijn duizenden jezuïeten wereldwijd betrokken in daadwerkelijke inzet voor de noodlijdende medemens. JRS, de “Jesuit Refugee Service” is een NGO die zich wereldwijd inzet voor vluchtelingen. Op een heel eigen manier. Elías López sj, een Spaanse jezuïet die onlangs zijn doctoraat in de theologie behaalde aan de KULeuven, en sinds kort algemeen onderdirecteur voor de wereldwijde JRS, vertelt over deze mensen die geloven in wonderen. .

Geluid

Ik merkte hen meteen op toen ik het treincoupé binnenkwam. Net achter mij zaten grootouders met hun kleinkind. Een meisje van 8 of 9 jaar, zowel lichamelijk als geestelijk gehandicapt. Het kind was duidelijk goed opgevoed. De grootouders wisten hoe met het kind om te gaan. Maar het kind was bijzonder luidruchtig, en zou dat blijven gedurende de 4 uur durende reis. Twee heren in het voertuig keken regelmatig achterom, duidelijk gestoord. Toen het meisje opnieuw de stem verhief vroeg een man aan de grootouders, op geërgerde toon, of ze “het geluid” niet een beetje lager konden zetten. De grootmoeder was duidelijk niet aan haar proefstuk toe. Ze ging meteen naar de man toe, hurkte naast hem neer en knoopte het gesprek aan. Met hetzelfde geduld en vriendelijkheid waarmee ze omging met haar kleindochtertje. Voor het vervolg van de reis was het rustig. Ook al bleef het meisje even luidruchtig.

Boogscheut

Afbeelding
Gisteren heb ik Etienne en Julie in de echt verbonden. Ze zijn respectievelijk 30 en 29 jaar oud. Beiden hebben reeds heel wat watertjes doorzwommen. Twee jaar geleden leerden ze mekaar kennen aan de andere kant van de wereld. In een klein Bretoens dorpje hebben ze mekaar het ja-woord gegeven. Ze hebben er bewust voor gekozen om niet samen te wonen vóór hun huwelijk, ook al lagen hun appartementjes maar op een boogscheut van mekaar. Ze keken dan ook des te meer uit naar de grote dag, begin van een nieuw leven. “Door niet samen te wonen is ons verlangen naar mekaar nog een stuk sterker geworden. We wilden ook dat onze keuze om met mekaar te huwen tot op het laatste ogenblik een volledig vrije keuze zou zijn”. Julie en Etienne maken deel uit van een nieuwe generatie christenen. Ze komen uit katholieke gezinnen en kregen een dito opvoeding. Maar ze hebben zelf de keuze gemaakt, soms na lang zoeken, om als jongvolwassenen hun leven daadwerkelijk te enten op hun geloof in Jezus Christus. Hi

Verantwoordelijkheid

Afbeelding
De voorbije dagen waren deugddoend. 6 medebroeders die 7 jezuïetenprovincies vertegenwoordigen, 5 verschillende talen; 1 dertiger, 3 veertigers en 2 vijftigers. Één gemeenschappelijke zending en verbondenheid: zorgen voor de toekomst van het apostolaat van de Sociëteit van Jezus in onze streken; ttz, onze roeping en concrete levenswijze kenbaar maken aan jonge mensen in de hoop dat nieuwe jonge mannen onze rangen vervoegen. Boeiend, uitdagend, gedreven, niet makkelijk. Nieuwe websites, folders en flyers, vormingsweekends, persoonlijke begeleiding, video- en audiomiddelen, soms heel gesofistikeerd, soms heel eenvoudig. Mij is duidelijker geworden dat we uit onze eigen traditie onze basisinspiratie en -methode moeten halen: de keuzepedagogie van de Geestelijke Oefeningen, leerschool in vrijheid, uitnodiging om zich voor de Heer de plaatsen om Zijn stem te kunnen horen; bij het luisteren naar het Woord en naar de eigen ervaring. God roept. Ik geloof vast dat Hij vandaag net zo goed en zo

Grégoire

Afbeelding
Grégoire Lebel sj is een Franse medebroeder van begin de 30. Hij is thans fulltime roepingenpromotor. Hij doet het met hart en ziel. Onlangs hield hij een enquête bij het 100-tal jezuïeten dat in Frankrijk in opleiding is: een kleine helft Fransen, en voor het overige mensen uit de hele wereld die filosofie en theologie studeren, voornamelijk in Parijs. Grégoire vroeg hen wat de belangrijkste ervaringen waren die hen hadden doen besluiten tot het intreden in de Sociëteit. Vier factoren kwamen duidelijk op de eerste plaats. Zowel bij de Fransen als bij de jezuïeten uit andere landen. 1. De ervaring van de Geestelijke Oefeningen (meer dan 60%) 2. De ontmoeting met een jezuïet (54%) 3. De vrijheid die de jezuïeten kenmerkt (38%) 4. De lectuur van een boek (33%) Internet – waar we deze dagen nochtans een groot deel van onze vergaderingen aan besteden – kwam niet voor in de aangehaalde punten. Gezien de lange duur van onze vorming zal het wel zo zijn dat het internet, op het ogenblik van de

Gewoon

Deze dagen neem ik deel aan een bijeenkomst van de Westeuropese “roepingenpromotoren” van de Sociëteit van Jezus. Het woord klinkt misschien wat vreemd in de oren. Met roepingenpromotie bedoelen wij het naar buiten uit bekend maken van het religieuze leven in onze Sociëteit alsook het begeleiden van jonge mannen die zich hierdoor aangesproken weten. Belangrijk. Voor ons. En net zo goed voor de jonge generaties van christenen die hier recht op hebben. Een van de thema’s die we zullen aansnijden is het gebruik van de eigentijdse communicatiemedia bij dit bijzondere apostolaat. Onderstaande video staat sinds kort online in gastland Frankrijk. Hij gaat over een jonge man. Een heel gewone jonge man …

Ricci

Afbeelding
Matteo Ricci sj (1552-1610) was een Italiaanse jezuïet. Hij was de eerste niet-Chinees die van de Keizer de officiële toestemming kreeg om begraven te worden in Peking, de hofstad. Ricci was een bijzonder man. Als eerste Westerling is hij erin geslaagd om ten volle in dialoog te gaan met de Chinese cultuur en samenleving. Hij was beslagen in architectuur, cartografie, geneeskunde, optiek, astronomie, wiskunde, net zo goed als in theologie en in filosofie. Zijn kennis was van voldoende niveau om op voet van gelijkheid te kunnen in gesprek gaan met het kruim van de Chinese intelligentsia. In heel wat materies had hij zelf voorsprong. Hij liep gekleed als een Mandarijn en schuwde de interreligieuze dialoog niet. In het bijzonder met het Confucianisme. Hij was een expert in inculturatie, eeuwen vooraleer dit begrip werd bedacht. Ricci was een reus. Op 21 februari 2008 verwees paus Benedictus uitdrukkelijk naar hem in zijn toespraak tot de afgevaardigden van de 35ste Algemene Congregatie va

Nieuw?

Afbeelding
De jaarlijkse sessie van de webmasters zit er weer op. Heel wat input en nieuwe ideeën meegekregen uit heel Europa. Boeiend ook om de jongere generatie van medebroeders te leren kennen; diegenen die opgegroeid zijn met het web. Jérôme is een jonge jezuïet-broeder uit de Zuid-Belgische provincie. Voor hij intrad werkte hij als informaticus aan de beveiliging van financiële transacties. Hij is sinds kort webmaster voor onze zuiderburen. Binnenkort gaat hun splinternieuwe website online. Mogelijks gaan we in de nabije toekomst meer samenwerken. Tvrtko (ja, zo wordt zijn voornaam geschreven én uitgesproken …) is de Croatische medebroeder-webmaster. Hij bereidt zich voor op zijn komende wijdingen en zal vervolgens speciale studies communicatie aanvatten. Tegelijkertijd zal hij zich verder vormen in ignatiaanse spiritualiteit en geestelijke begeleiding. Hij legde me op aanstekelijke wijze uit hoe hij “Sacred Space” van de Ierse medebroeders (dagelijkse ignatiaanse meditatie via internet) si

’t Kan verkeren

Vandaag is het roepingenzondag. Voor het meinummer van het “Bezinningsblad” van onze uitgeverij “Kerk en Wereld” schreef ik een bijdrage over roeping. “t Kan verkeren” Het valt me de laatste tijd op. Ik hoor het ook van andere priesters en religieuzen, net zo goed als van jongeren zelf. « Roeping » kán terug. Het is een keuze als een ander. Neen, niet helemaal als een ander want toch echt wel exotisch. Maar vreemd is toch aantrekkelijk, niet ? Als je als priester of religieus gaat getuigen voor jongeren, dan weet je van te voren dat er ademloos wordt geluisterd en dat je voornamelijk positieve reacties krijgt. Tegelijkertijd stellen we vast dat het aantal roepingen tot het religieuze leven en het priesterschap wereldwijd proportioneel eerder afneemt dan toeneemt. In Vlaanderen zijn de cijfers zorgwekkend. Ook het volhouden, eens ingetreden, wordt problematischer. Dit geldt overigens ook voor die andere belangrijke roeping, het huwelijk. Sinds een aantal jaren begeleid ik jonge mensen d

Zelfgemaakt

In de blogosfeer kwam ik deze morgen een interessante analyse op het spoor van het negatieve imago van de Katholieke Kerk in het algemeen, en van Paus Benedictus in het bijzonder. Het gaat over een artikel vandaag gepubliceerd in “La Civilta Cattolica”, van onze Italiaanse medebroeders. Giandomenico Mucci sj schrijft er dat wereldwijd de grote kranten bijna systematisch op een karikaturale wijze berichten over de persoon van de Paus en over zijn boodschap. Hij geeft ook een duiding. “Katholieken in Italië en in Europa weten heel goed dat er een a priori vijandigheid bestaat tegen de leer van Kerk, in het bijzonder wat het domein van de ethiek aangaat.” … “Het tijdschrift schrijft dat de pers vaak kerkelijke uitspraken over de heiligheid van het leven van bevruchting tot natuurlijke dood en het verzet van de Kerk tegen de wettelijke erkenning van het homohuwelijk, in een negatief daglicht plaatst. De reden voor deze vijandigheid, zo zegt het tijdschrift, is dat de mensen gekant zijn teg

Ipod

Een van de webmasters die aan onze sessie deelneemt is Ruth. Zij is een jonge vrouw met zowel Afrikaans als Europees bloed. Zij is verantwoordelijk voor “ Pray-as-you-go ”. Dagelijks bidden wereldwijd meer dan 50.000 mensen met dit origineel initiatief van onze Britse medebroeders. Onderstaande video legt u precies uit hoe Pray-as-you-go van je ipod een hulp kan maken voor je gebed: een combinatie van de schriftlezingen van de dag, muziek en stilte, geïnspireerd aan de ignatiaanse traditie. In het bijzonder als je regelmatig tijd doorbrengt in trein, bus of tram.