"De voorafplek. Een therapeutisch en monastiek traject" - een nieuw boek van Erik Galle

Erik Galle, De voorafplek. Een therapeutisch en monastiek traject, Adveniat/Halewijn, 2021, 21,95€

“Gods leven ligt in onze handen”. (p 120). Het zinnetje zou geschreven kunnen zijn door Etty Hillesum. Het komt uit de pen van Erik Galle, priester en psychotherapeut, en staat te lezen in zijn nieuwe boek “De voorafplek, een therapeutisch en monastiek project”. Het is een boek dat ik met toenemende interesse gelezen heb. Als lezer merk je gaandeweg dat het de neerslag is van een jarenlange persoonlijke zoektocht en ervaring in het luisteren naar mensen en naar God. Wat is menszijn? Hoe word je meer mens? Hoe geeft de christelijke openbaring, het verhaal van de God-mens Jezus, antwoord op de vraag die de mens is? 

Dit boek is geen zelfhulpboek. Het biedt geen kantklare recepten op voor de hand liggende vragen. Het is een subtiel en soms eisend kantwerk waarin diverse denklijnen geleidelijk aan tot een organisch geheel samenvloeien. Er is een taalfilosofische insteek, een psychologisch-therapeutische reflectie, een christelijk theologische analyse en een gelovige en spirituele dimensie. Naarmate het verhaal zich verder ontwikkelt komt er ook een eenvoudige maar pertinente Bijbelse insteek. Deze verscheiden invalshoeken blijken evenzoveel complementaire en toegankelijke leessleutels te zijn. Ze bieden toegang tot een dubbel mysterie: de mens en, meer nog, de voortdurende menswording, enerzijds, en God, anderzijds.

Dit boek is evenmin een geleerd boek waarin de auteur zijn kennis ten toon spreidt. Het is veeleer een werk- en reflectieboek. Het houdt de lezer allerhande spiegels voor die oproepen om zichzelf te bevragen, te (laten) bevrijden en te groeien als mens.  Preciezer uitgedrukt, gaat het erover zich actief ontvankelijk op te stellen voor wat naar de mens toekomt, de volheid van leven waartoe eenieder wordt uitgenodigd.

De toonaard van het boek is bijzonder. In het begin is het taalregister helemaal seculier. Geleidelijk aan wordt de religieus christelijke dimensie binnengebracht. Naar het einde van het boek wordt het christelijk geloof als een volstrekt “normale” hypothese voorondersteld. Deze combinatie van horizontaal en expliciet verticaal kan verwonderen. Wellicht is ze erg eigentijds en geïncultureerd: complexloos christelijk in een postchristelijke samenleving. Mij gaf het alvast een indruk van herkenbaarheid en me thuis voelen.

In dit boek worden allerhande interessante denksporen verkend. Zo vond ik boeiend de wijze waarop Erik Galle aantoont hoe de christelijk dogmatische traditie het Westerse mensbeeld sterk heeft beïnvloed. Hij geeft op eenvoudige wijze aan hoe het aloude triniteitsdogma en het eruit voortvloeiende personalisme ook vanuit therapeutisch perspectief inspirerend kan zijn en helende inzichten aanreikt. Als jezuïet was ik geboeid door de raakvlakken met de ignatiaanse spiritualiteit: de aandacht voor het gewone, eerder dan voor het buitengewone en het inzicht dat onderscheiding niet zozeer plaatsvindt op het niveau van de sterke emoties, dan wel in de onderstroom van de gevoelsmatige ervaring.

Het woordgebruik is afgewogen. De zinnen zijn, een voor een, doordacht en afgewerkt. Dat geldt ook voor het uitvoerige visuele materiaal. Niet alleen zijn er de uitgepuurde tekeningen in het boek, ook van de hand van Erik Galle. Er zijn ook een 30-tal korte filmpjes. Elke clip is een combinatie van steeds verrassend beeldmateriaal met een korte overweging door de auteur. Voor wie opziet tegen het lezen van een boek bieden zij op zich reeds een boeiend en toegankelijk traject van bevragende verinnerlijking.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Meest gelezen

De hemelvaart van Jezus, hoe kan je dat begrijpen? - Een antwoord van Nikolaas Sintobin sj

Dé tip van Paus Franciscus voor een geslaagd leven

Als monniken geen godzoekers zijn, wat zijn ze dan wel? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Waar de Heilige Geest allemaal goed voor is: door iemand die het kan weten (Karl Rahner sj)

Pinksternoveen: de vruchten van de Geest: dag 1 - liefde

Als Ignatius van Loyola een toekomstige heilige aanraadt om niet te veel te bidden

Wat je kan leren van een priester en zijn bril - Pinksternoveen, dag 9: zelfbeheersing