"Ze zijn op zoek naar nieuwe paus om hervorming Franciscus terug te draaien"

 

Op "Religion digital" verscheen onderstaand interview met de nieuwe aartsbisschop van Caracas, een oude vriend van paus Franciscus. De kardinaal vertelt openhartig over het hoe en waarom van de georganiseerde weerstand tegen de paus. Ik heb het voor u vertaald uit het Engels en het Spaans. 

Kardinaal Baltazar Porras kent Jorge Mario Bergoglio sj sinds de Synode van Amerika in 1997. 

Porras gaf een interview aan Religión Digital waarin hij de paus verdedigde tegen de aanvallen en laster van de de afgelopen dagen. Voor de Venezolaanse kardinaal zijn het "farizeeërs in schaapskleren" die op zoek zijn naar een nieuwe paus om de hervorming die Franciscus heeft doorgevoerd terug te draaien.

 

Kardinaal Baltazar Porras, het begin van het nieuwe jaar heeft reeds heel wat nieuwe schandalen in het Vaticaan opgeleverd, met boeken en memo's die openlijk kritiek uitoefenen op paus Franciscus en zijn pontificaat. Velen zijn hierdoor geschokt. Wat is er aan de hand?

 

Een van de kenmerken van ons snel veranderend tijdperk is het wantrouwen en de diskwalificatie van alle instellingen en van degenen die aan het hoofd ervan staan. Het pontificaat van paus Franciscus heeft een ommekeer teweeggebracht in de wijze waarop de brede samenleving de instelling van het pausdom percipieert. In de niet-confessionele wereld wordt zijn persoon dermate gewaardeerd dat hij in meerdere opiniepeilingen op de eerste plaats staat.

 

De meest conservatieve groepen in de economische wereld voelen zich bedreigd in hun belangen door de voorstellen van de paus. Zij zoeken middelen om hem te discrediteren. Ook de machtige lobby's die een mentaliteitsverandering willen doordrukken en die de wetten willen veranderen in verband met huwelijk, gezin, seks, enz., proberen hem belachelijk te maken.

 

Binnen de Kerk voelen de gewone mensen en grote delen van de pastoraal actieven, voornamelijk in de derde wereld, zich vertegenwoordigd door de paus. Maar de rechtse katholieke groepen, machtig in de media en met veel geld, diskwalificeren hem. Hij zou  onvoldoende weten over economische en ecologische aangelegenheden. Daarachter gaan ideologische redenen en precieze belangen schuil. Zij proberen verwarring te zaaien in Vaticaanse kringen. Niet alleen bij leden van de Curie, maar ook bij de zogenaamde vaticanisten die voortdurend in contact staan met allerhande drukkingsgroepen. Zij misbruiken bepaalde tegenstrijdigheden in de voorgestelde hervormingen omdat zij vrezen dat de nieuwe controlemechanismen de verworven privileges of de regel van "het is altijd al zo gedaan" aantasten.

 

Kardinaal Baltazar Porras, heeft u het boek van Georg Gänswein gelezen en wat vindt u ervan?

De aankondiging van de publicatie van dit boek terwijl de uitvaart nog moest plaatsvinden duidt ten eerste op een gebrek aan elementaire beleefdheid. Ten tweede wijst het op een niet respecteren van de rol van secretaris. Zoals de naam zelf het aangeeft, is die verplicht tot discretie en geheimhouding. Ten derde het is niet zo moeilijk een correcte interpretatie te geven aan verschillen die tussen de twee pausen worden vastgeteld. Het is logisch dat er verschillen zijn. Dat wijst niet noodzakelijk op een tegenstelling. Ten vierde is er een totaal gebrek aan het meest elementaire onderscheidingsvermogen. Het gaat hier over  een dienaar van de Kerk en niet van een bepaalde persoon. Het wijst op ontrouw, vermits sommige uitdrukkingen kunnen worden beschouwd als gericht tegen de huidige paus.

 

Hoe zit het met het memorandum van wijlen kardinaal Pell? Waarom heeft hij deze teksten anoniem gepubliceerd?

 

Het memorandum van kardinaal Pell, evenals het boek van kardinaal Müller, om er maar enkele te noemen, geven aan dat zij menen de behoeders van de waarheid te zijn, verheven boven goed en kwaad, zonder ook maar enig wederwoord te aanvaarden van wie het niet met hen eens zijn. Ze geven niet het goede voorbeeld. In dit geval heeft het schrijven onder een pseudoniem geen ander doel dan de persoon over wie men spreekt in een kwaad daglicht te stellen. Laat hem rusten in vrede.

 

Sommigen spreken van een soort complot tegen paus Franciscus om hem zo snel mogelijk af te laten treden. Is deze hypothese aannemelijk?

 

Het is wat een klein groepje verlangt. Tegelijk menen ze dat Benedictus niet zo'n voorbeeld (nvdr: het voorbeeld van zijn aftreden) had moeten geven... Het enige wat ze willen is het vinden van een nieuwe paus die de hervorming terugdraait, die niet trouw wil zijn aan Vaticanum II en aan de eisen van de wereld van vandaag.

 

Wie heeft er baat bij deze aanvallen op de paus?

Ze zijn vooral in het voordeel van hen die in de katholieke godsdienst een obstakel zien om hun eigen criteria op te leggen, die een zelfgenoegzame Kerk willen. Het is bovendien een schandaal voor de kleinen. Het verzwakt het geloof van de eenvoudige mensen. Zij voelen aan dat deze schandaalschoppers mensen zijn die de echte Jezus gewoon niet kennen. Het zijn farizeeërs in schaapskleren. Godzijdank heeft paus Franciscus een gerust geweten en een Samaritaanse geest in zijn handelen, zoals de vader van de verloren zoon.

 

Kardinaal Porras, denkt u dat Franciscus steeds meer geïsoleerd is in het Vaticaan?

 

Dat is de perceptie die ze willen opdringen. De machtige netwerken hebben enorme middelen. Maar de zwakheid en kwetsbaarheid waarvan Jezus, als kind, puber en volwassene, ons een voorbeeld gaf tot aan het kruis, op weg naar de opstanding, zijn nog krachtiger. Laten we net als de Emmaüsgangers de warmte voelen van de nabijheid van de Heer en terugkeren naar Jeruzalem, om bekend te maken dat in Petrus' opvolger de liefdevolle aanwezigheid van de Heer werkzaam is.

 

Hoe denkt u dat al deze kritiek, aanvallen en verraad het moreel van de paus beïnvloeden?

 

De sterke jezuïtische spiritualiteit van paus Bergoglio is het beste schild. Franciscus getuigt ook van martelaarschap, zonder bitterheid en met de vreugde en hoop die voortkomen uit de genade van zijn pausambt.

 

Barmhartig als hij is, sluit Paus Franciscus niet de deuren voor zijn critici. Integendeel, ik weet dat hij hen opbelt of privé ontmoet. Zijn regel is niet om "het gezag" te gebruiken, want dan verval je in het gebruikelijke "omdat ik de baas ben, doen jullie wat ik zeg". Hij verkiest de weg van de dialoog, van de ontmoeting, om duidelijk te maken dat het gaat om een hoger goed en niet om een persoonlijk conflict.

 

In zijn geschriften haalt kardinaal Pell uit naar de synode. Hij beschrijft die als een "giftige nachtmerrie". Is het mogelijk dat deze belangrijke vergadering het nieuwe strijdros wordt tegen haar grote promotor, paus Bergoglio?

 

Wie zich de ecclesiologie van het Tweede Vaticaans Concilie, met name in Lumen Gentium en Gaudium et Spes, niet heeft eigen gemaakt, is niet in staat de evolutie van gemeenschap en inspraak te begrijpen, van het samen optrekken. Het koren groeit er naast het onkruid, zonder dat dit laatste wordt uitgetrokken. Zo ontstaat en groeit een authentieke spiritualiteit. Die vooronderstelt een langdurige onderscheiding en het speuren in de tekenen van de tijd naar de tekenen van God zelf, van het Evangelie van Jezus.

 

Kardinaal Porras, sommigen spreken van een mogelijk schisma... Is het zo ernstig?

 

Geduld en standvastigheid kunnen alles aan, leren ons de grote mystici. Begeleiden, dialogeren,  criteria laten rijpen, corrigeren en nederig terugkeren naar de kudde is de opdracht van elke gelovige. Dit is van alle tijden en nog meer in de onze, waarin het kompas van het transcendente verduisterd lijkt te zijn. De gezagsinstantie stelt voor, zonder op te leggen. Zo kan het geloof groeien in de hoop op het onzichtbare, maar met de ogen gericht op het volgen van de Heer Jezus.

 

Denkt u dat ze op een pre-conclaafse manier te werk gaan en proberen de inzichten te bundelen om tot duidelijker standpunten te komen en te voorkomen wat er in 2013 is gebeurd?

 

Er zijn verschillende publicaties in die richting. Ze weten hun gedachten goed aan de man te brengen en hopen velen te kunnen overtuigen. De druk op de kardinalen en het discrediteren van velen onder hen geven ook die indruk. Wij moeten bidden om de werking van de Heilige Geest, zoals die zich zowel in het aftreden van Benedictus als in de verkiezing van een paus van het uiteinde van de wereld heeft gemanifesteerd.

 

Het is voor de machtsgroepen van de eerste wereld heel moeilijk te aanvaarden dat ze geleid worden door iemand die niet uit hun middens komt. Daarom doen ze geringschattend over de achtergrond van Franciscus en zijn capaciteiten als theoloog. Ze willen doen geloven dat zijn intellectuele en spirituele bagage minderwaardig is in vergelijking met wat gebruikelijk is in de traditionele plaatsen van reflectie en macht in de Kerk. Zij negeren de rijkdom van het christelijk leven van de volken die het heden en de toekomst van de Kerk vertegenwoordigen. Dit botst met het kwijnen van het christendom in de landen waar ons geloof zich ontwikkeld heeft en aan wie wij schatplichtig zijn. Het dreigt de nieuwe levenskracht die voortkomt uit de vreugde, de creativiteit en de openheid naar allen af te zwakken.

Reacties

Anoniem zei…
Ben een groot voorstander van Paus Franciscus en het samen optrekken. Maar van onderstaande uitspraken word ik niet echt gelukkig, deze lezen meer als uit een “spannende” roman.

“De machtige netwerken hebben enorme middelen.”
“de machtige lobby's die een mentaliteitsverandering willen doordrukken”
“rechtse katholieke groepen, machtig in de media en met veel geld”
“De machtige netwerken hebben enorme middelen.”


Anoniem zei…
Sociaal denken, eerlijk en rechtvaardig handelen en economische belangen zouden toch hand in hand kunnen gaan. Wie waakt over wie of is het in strijd gaan met zoals het al eeuwen gaat. Het volk, de macht, de kerk, de politiek. Ergens wens ik op te vertrouwen, helaas God is geen mens, het is een gedachte. linkse gedachten en rechtse belangen. Wat zit de geest van de mens toch in bochten gevangen. Tegenstellingen zitten in de mens, de een is slim, de ander is intelligent, een volgende is teneergeslagen of hoopvol en wil goed nieuws brengen.
Anoniem zei…
Vaag stuk vol onbewezen beschuldigingen. Waar het om zou kunnen gaan wordt niet duidelijk. Ademt een sfeer van polarisatie, zoals we die ook in allerlei opzichten zien in de politiek.
Anoniem zei…
Heel het denken is politiek getint zolang we op aarde leven.
Anoniem zei…
Wat is er met
Paus Benedictus gebeurt

Saint Gallen Group
Blokkering financiële transactie in het Vaticaan die plots ongedaan zijn gemaakt na de mededeling aftreden.

Ikzelf en iedereen hier reageert anoniem, dat zegt ook veel…..
Anoniem zei…
Bij dit alles met anonimiteit als een donkere kap op 't hoofd, zeggen zulke uitspraken mij heel weinig.
Deze Paus is gekozen door Gods Geest... waar halen wij ( en dat zijn ALLE gelovigen) het dan in ons kopke om ZIJN KEUZE te bekritiseren of er lukrake bedenkingen bij te verzinnen.
En voorwaar... wie ben ik om er maar aan te denken... maar mijn klein verstand is onbekwaam om een zinvolle kritiek te uiten over wat door Goddelijke ingeving is tot stand gekomen!
Anoniem zei…
Hier wordt ik heel bedroefd van, ik geloof in de waarachtigheid van paus Franciscus!
Onze paus vraagt al lang ons gebed 🙏
Laten wij bidden,
Lode zei…
Wij bidden U, Heer, hoor onze stille bede en geef sterkte aan paus Franciscus.
Dank voor Uw lichtstraaltje, leraar N.S.
Koen zei…
Sterk

Bedankt !
Marie claire De langhe zei…
Ik ben heel dankbaar om paus Franciscus en bid dat deze paus nog lang de Kerk mag leiden, hoop ook dat de weg van nederige dienstbaarheid die hij met de Kerk is ingeslagen ,nog lang mag blijven doorwerken....
E.Harland'Hazebroek zei…
Ik ben gewend aan de eeuwige kritiek op mensen met een taak. Het zegt me niets meer. Het komt altijd uit een zelfde hoek, mensen die zich een succesvol persòon denken. Vaak hinderlijk om aan te horen.
Of ze elkaar mogen is de vraag. Of hun leven er stabiel door is,.nog meer.
De goed te begrijpen mens past beter in de omgang
en.het leven van alledag.

Meest gelezen

Paus: "homoseksueel zijn maakt deel uit van de menselijke conditie"

Over drie mysterieuze heren

Het cadeautje van meneer de Vries - Ontroerende tekenfilm over hoe oud worden

Waarom ik deze biografie van Etty Hillesum een boeiende afknapper vind

Antwoord Rahner op vraag of hij zich lekker voelt in Kerk